foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 Burmistrz Przemkowa zaprasza do składania ofert

 na usługę psychologa ds. uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym w Przemkowie ul.10 Lutego 7

 Wymagania niezbędne:

 - Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu psychologii, a przede wszystkim w zakresie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym.

 - Ukończenie dodatkowych szkoleń i kursów w zakresie udzielania pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym.

Zakres zadań na stanowisku psycholog:

Świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej dla osób współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniami w ramach zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016, a w szczególności:

- udzielanie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych problemem uzależnień lub przemocy domowej oraz członkom ich rodzin;

- prowadzenie porad i konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób współuzależnionych;

- motywowanie i informowanie zarówno o możliwościach podjęcia leczenia osób uzależnionych jaki i terapii osób współuzależnionych;

- udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu odwykowym;

- prowadzenie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych;

- udzielanie pomocy psychologicznej osobom w kryzysie emocjonalnym;

- rozpoznawanie zjawiska przemocy w rodzinie i udzielanie osobom doznającym przemocy oraz dzieciom krzywdzonym wsparcia i pomocy;

- stała współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemkowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Interdyscyplinarnym .

 

Warunki zatrudnienia:

Praca wykonywana będzie na podstawie umowy zlecenia od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2016r w Punkcie Konsultacyjnym w Przemkowie ul. 10 Lutego 7.

 

Wymagane dokumenty:

· curriculumvitae · Kopia dokumentów poświadczających wykształcenie oraz inne dokumenty poświadczające ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy;

· oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Powyższe dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miejskim w Przemkowie – Punkt informacyjny lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski Przemków, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków terminie do 31.03.216 do godz.14.00.

Koperta zawierająca aplikację powinna być opatrzona adnotacją: Nabór-psycholog uzależnień. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacje odnośnie oferty można uzyskać osobiście w pok. nr 11 lub telefonicznie po 76 8319 081.

 

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2018 Przemków Rights Reserved.