foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach, informuje, że w I kwartale 2016r. pobrano próby wody do analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej z wodociągów sieciowych Przemków, Szklarki /teren gminy Przemków/ w zakresie monitoringu kontrolnego / SUW, hydrofornia, sieć /. więcej...


Badania wykazały, że woda pod względem bakteriologicznym pobrana z przedmiotowych wodociągów sieciowych odpowiada wymaganiom sanitarnym ustalonym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu kontrolnego.
Odnotowano natomiast przekroczenie parametru mętności w próbach wody pobranych z wodociągu sieciowego Szklarki /mętność 5,7 NTU - norma 1 NTU/, Przemków /mętność 1,2 NTU - norma 1 NTU/, w związku z powyższym wszczęto postępowanie administracyjne, pozostałe parametry fizykochemiczne spełniają wymagania sanitarne.

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2018 Przemków Rights Reserved.