foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

URZĄD MIEJSKI W PRZEMKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i gospodarki mieszkaniowej

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe o profilu ogólnym lub zawodowym,
 2. staż pracy co najmniej 2 lata,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy w jst w tym na pokrewnych stanowiskach: mile widziane 1 rok, w tym: staż, praktyka zawodowa,
 2. umiejętność obsługi komputera,
 3. znajomość prawa administracyjnego,
 4. prawo jazdy kat. B i umiejętności kierowania pojazdami samochodowymi
 5. łatwość nawiązywania kontaktów,
 6. zdolności interpersonalne,
 7. komunikatywność,
 8. kultura osobista,
 9. łatwość podejmowania decyzji,
 10. sprawna i efektywna organizacja pracy,
 11. umiejętność pracy w zespole,
 12. gotowość do podjęcia pracy od 11 września 2017 r.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

A) Zadania główne:

 1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką lokalami, a w szczególności spraw wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1610):
  1. zarządzanie budynkami mieszkalnymi (lokalami) stanowiącymi własność organów samorządu gminnego,
  2. usuwanie skutków samowoli lokalowej,
  3. załatwianie spraw dotyczących zamiany lokali,
  4. wskazywanie do zasiedlenia lokali mieszkalnych, socjalnych i zamiennych,
  5. obsługa komisji mieszkaniowych, przydziały lokali mieszkalnych i socjalnych.
 2. Prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem działalności gospodarczej wynikających z ustawy z dnia 02 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.).
 3. Prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania targowisk.
 4. Wydawanie zezwoleń na transport specjalny i regularny na terenie gminy.
 5. Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu.
 6. Opracowanie, wdrażanie, bieżąca aktualizacja Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego – udział w pracach Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.
 7. Planowanie, kontrola, kierowanie i koordynowanie przedsięwzięć organu wykonawczego Gminy w zakresie obrony cywilnej.
 1. Przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania, alarmowania i wczesnego ostrzegania.
 2. Nadzór nad działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej.
 3. Nadzór nad instytucjami kultury Gminy Przemków.
 4. Nadzorowanie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.
 5. Nadzór nad kąpieliskiem miejskim.
 6. Pełnienie zastępstwa podczas nieobecności inspektora ds ewidencji ludności.
 7. Inne, zlecone przez kierownika referatu spraw obywatelskich, w tym pełnienie dyżurów związanych z organizacją cyklicznych imprez organizowanych przez Urząd lub inne związane z nieprzewidzianymi sytuacjami.

B) Zadania okresowe:

 1. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych, w tym związanych z prawidłową realizacją zakresu, nieprzewidzianych w pkt 1.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przemkowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Informacja o warunkach pracy:

Budynek z podjazdem. Praca na I piętrze budynku Urzędu. Brak windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz bezpośrednim kontaktem z klientami Urzędu.

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny
 2. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 3. dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/
 4. oryginał kwestionariusza osobowego
 5. kopie świadectw pracy
 6. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016 poz. 902)”
 8. oświadczenie o niekaralności,
 9. referencje,
 10. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: ESP: /UMPrzemkow/SkrytkaESP
w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu tj.:

Urząd Miejski w Przemkowie

Plac Wolności 25

59-170 Przemków

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. ewidencji działalności gospodarczej i gospodarki mieszkaniowej w terminie do dnia 21 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00. W przypadku oferty przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do urzędu.

W przypadku dużej liczby kandydatów w ramach procedury naboru przewiduje się przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego, którego wynik przesądzi o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę kwalifikacyjną zostanie zaproszonych dziesięć osób z najwyższym wynikiem osiągniętym na testach kwalifikacyjnych.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcom.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Przemkowie jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Informację o wyniku naboru zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /http://umprzemkow.bip.gov.pl// oraz na tablicy informacyjnej.

Burmistrz może w każdym momencie unieważnić nabór.

BURMISTRZ

Jerzy Szczupak


Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.