foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) na dzień 16.11.2017 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 10.00 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej z dnia 5 października 2017 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2017 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok."
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności zabudowy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność p.o. Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie.
 9. Przedstawienie informacji na temat bezrobocia w gminie oraz o podejmowanych działaniach w celu jego zmniejszenia.
 10. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych kierowników jednostek.
 11. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych.
 12. Interpelacje, zapytania radnych, sprawy różne.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.