foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

herb -RM.jpg                

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) na dzień 21.12.2017 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 10.00 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2017 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Przemków na 2018 rok:
  1. przedstawienie przez Burmistrza projektu budżetu,
  2. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  4. odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej,
  5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przemków na lata 2018 – 2033.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Przemków na 2017 rok.
 5. Interpelacje, zapytania radnych, sprawy różne.

 Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

 

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie

 

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.