foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

URZĄD MIEJSKI W PRZEMKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

(zatrudnienie od 15.01.2018 r.)

Podinspektor w Referacie Usług Wspólnych

 

1. Wymagania niezbędne:

 

a)   wykształcenie: średnie ogólne lub zawodowe,

b)    doświadczenie zawodowe min 3 lata pracy przy wykształceniu średnim, w przypadku wykształcenia wyższego staż pracy niewymagany,

c)    obywatelstwo polskie,

d)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e)    brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)     nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

- umiejętność obsługi komputera, sprawna obsługa oprogramowania informatycznego Vulcan Księgowość Optivum oraz Płace (w zakresie księgowania wydatków budżetowych), umiejętność samodzielnego sporządzania sprawozdań: Rb-28S, Rb-27S, Rb-Z, Rb-N, Rb-34S, bilansu jednostki jednostki budżetowej, rachunku zysków i strat jednostki, zestawienia zmian w funduszu jednostki, umiejętność prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej ( w zakresie naliczania płac), sporządzanie Z-3, RP-7, program płatnik, sporządzanie deklaracji ZUS oraz PIT-4 znajomość i umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów o rachunkowości, o sprawozdawczości budżetowej, o finansach publicznych, klasyfikowanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, umiejętność obsługi komputera i programów – WINDOWS, Microsoft Office ( Word - edytor tekstów, Excel - arkusz kalkulacyjny).
- mile widziane doświadczenie w pracy w jst, w tym na pokrewnych stanowiskach,
- znajomość prawa w zakresie :
- Ustawy o finansach publicznych,
- Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- Ustawy o rachunkowości,
- Ustawy o podatku od towarów i usług,
- Ustawy Ordynacja podatkowa,
- Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016, poz. 902 ze zm.),
- Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2017 poz. 1875 ze zm.).

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

A. Zadania główne:

1. Pracownik odpowiada za prowadzenie pełnej księgowości Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w szczególności za:

•        Coroczne opracowywanie plan dochodów i wydatków obsługiwanej jednostki

•        Dekretowanie dokumentów księgowych oraz sprawdzanie ich pod względem formalno-rachunkowym.

•        Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu

•        Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów.

•        Zgłaszanie na bieżąco do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych osób zatrudnionych, zwalnianych oraz dokonywanie wszelkich zmian i korekt deklaracji ZUS w tym zakresie.

•        Naliczanie wypłat wynagrodzeń oraz pozostałych należności dla wszystkich pracowników zatrudnionych w w/w jednostkach oświatowych.

•        Sporządzanie miesięcznych deklaracji dotyczących składek ZUS i podatku dochodowego.

•        Sporządzanie list płac, RP-7 oraz wydawanie zaświadczeń o zarobkach.

•        Bieżące prowadzenie ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych na rzecz w/w jednostek oświatowych.

•        Kontrola legalności, celowości oraz gospodarności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu obsługiwanych jednostek.

•        Prowadzenie ewidencji syntetyczno-analitycznej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych oraz rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie obsługiwanych jednostek.

•        Prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej wydatków i dochodów własnych rozliczanie dokumentów.

•        Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej funduszu socjalnego oraz rozliczanie dokumentów.

•        Opracowywanie analiz finansowych obsługiwanych jednostek.

•        Terminowe, zgodne z przepisami sporządzanie, na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej, sprawozdań finansowych i budżetowych.

 

B. Zadania okresowe:

1. Sporządzanie informacji do sprawozdań statystycznych z zakresu prowadzonych spraw.

2. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych w tym dyżurów związanych z organizacją cyklicznych imprez organizowanych przez Urząd.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przemkowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Informacja o warunkach pracy:

Budynek z podjazdem. Praca na II piętrze budynku Urzędu. Brak windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz bezpośrednim kontaktem z klientami Urzędu.

 

4. Wymagane dokumenty:

a)    list motywacyjny,

b)    życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

c)    kserokopie świadectw bądź dyplomów potwierdzających wykształcenie,

d)    oryginał kwestionariusza osobowego,

e)    kserokopie świadectw pracy,

f)     kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

g)     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016 poz. 902 ze zm.)” ,

h)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: ESP: /UMPrzemkow/SkrytkaESP w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu tj.:

 

Urząd Miejski w Przemkowie

Plac Wolności 25

59-170 Przemków

 

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: PodinspektorawReferacie Usług Wspólnychw terminie do dnia 5 stycznia 2018 r. do godz. 10.00. W przypadku oferty przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do urzędu.

 

W przypadku dużej liczby kandydatów w ramach procedury naboru przewiduje się przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego, którego wynik przesądzi o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę kwalifikacyjną zostanie zaproszonych dziesięć osób z najwyższym wynikiem osiągniętym na testach kwalifikacyjnych.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcom.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Przemkowie jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Informację o wyniku naboru zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /http://umprzemkow.bip.gov.pl// oraz na tablicy informacyjnej.

Burmistrz może w każdym momencie unieważnić nabór.

 

BURMISTRZ

Jerzy Szczupak

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.