foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 Ponad 32,9 mln zł w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mogą otrzymać inwestycje  na budowę, przebudowę  jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji. Dolnośląska Instytucja Pośrednicza ogłosiła konkurs na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3 - Gospodarka niskoemisyjna.

 

 

DZIAŁANIE 3.5 WYSOKOSPRAWNA KOGENERACJA – KONKURS HORYZONTALNY

SCHEMAT 3.5.A

Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami.

SCHEMAT 3.5.B

Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych.

 1. Typy projektów podlegających dofinansowaniu:
 • Schemat 3.5.A - Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa trigeneracj) budowa nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji będzie uzasadniania pod względem ekonomicznym, jak również charakteryzować się najmniejszą z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza;

Wsparcie dla ww. projektów będzie możliwe pod warunkiem, że:

- budowa nowych lub przebudowa istniejących instalacji do wytwarzania energii elektrycznej – w przypadku gdy analiza kosztów i korzyści wskaże na nadwyżkę korzyści – będzie wyposażane w wysokosprawne jednostki kogeneracji w celu odzyskiwania ciepła odpadowego powstałego przy wytwarzaniu energii elektrycznej;

- w przypadku budowy nowych instalacji zostanie osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii;

- wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację będzie musiała skutkować redukcją CO2.

Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla wysokosprawnych instalacji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że te instalacje nie zastępują urządzeń o niskiej emisji CO2, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne.

 • Schemat 3.5.B - Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych.

- Wsparcie z zakresu rozbudowy i/lub modernizacji sieci ciepłowniczych stanowiących element efektywnego systemu ciepłowniczego (w rozumieniu art. 2 pkt 41 i 42 dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE) może być realizowane wyłącznie na terenie miast lub miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie nieujętych w Strategii ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Preferowane będą projekty:

- zakładające wykorzystanie OZE;

- zgodne z planami dotyczącymi gospodarki niskoemisyjnej;

- których efektem realizacji będzie redukcja emisji CO₂ o więcej niż 30%.

 1. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
 • przedsiębiorstwa energetyczne;
 • organizacje pozarządowe;
 • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
 • towarzystwa budownictwa społecznego;
 • jednostki naukowe; uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia;
 • organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • podmioty lecznicze oraz ich konsorcja;
 • przedsiębiorstwa.

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów;

 • ponad 32,9 mln zł.
 1. Zasady finansowania projektu
 • Maksymalna całkowita wartość projektu wynosi 100 000 PLN.
 1. Poziom dofinansowania projektów
 • Dla projektów objętych pomocą publiczną dotyczących inwestycji w układy wysokosprawnej kogeneracji maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

- Mikro - 80%

- Mały - 80%

- Średni - 70%

- Duży - 60%

 • Dla projektów objętych pomocą publiczną dotyczących inwestycji w sieci ciepłownicze stanowiące element efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego poziom dofinansowania wynosi maksymalnie do 85% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęciem wsparciem.
 1. Okres realizacji projektu
 • Zakończenie realizacji projektu do 31 grudnia 2020 r.
 • Rozpoczęcie prac może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu

 • od godz. 8.00 dnia 16.01.2018 r. do godz. 15.00 dnia 23.03.2018 r.
 • Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR -       dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl i przesyła do DIP (Instytucji Ogłaszającej Konkurs) oraz dostarcza wersję papierową wniosku do siedziby DIP.

VIII. Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Schematu 1.5.A można kierować:

 • e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: 71 776 58 12; 71 776 58 13; 71 776 58 14
 • bezpośrednio w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, ul. Strzegomska 2-4, Wrocław

 

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.