foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

herb -RM.jpg

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) na dzień 19.01.2018 r. (piątek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 9.00 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

1.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 r.

2.  Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Przemków na 2018 rok:

a)  przedstawienie przez Burmistrza projektu budżetu,

b)  odczytanie projektu uchwały budżetowej,

c)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d)  odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej,

e)  dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

f)    głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

3.  Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przemków na lata 2018 – 2033.

4.  Interpelacje, zapytania radnych, sprawy różne.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.