foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Burmistrz Przemkowa zaprasza do składania ofert

na usługę  psychologa ds. uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym w Przemkowie ul. 10 Lutego 7

Wymagania niezbędne:

- Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu psychologii, a przede wszystkim   w zakresie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym.

- Ukończenie dodatkowych szkoleń i kursów w zakresie udzielania pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym.

 

Zakres  zadań na stanowisku psycholog:

Świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej dla osób współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniami w ramach zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, a w szczególności:

-  udzielanie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, ze   szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych problemem uzależnień lub przemocy domowej oraz członkom ich rodzin;

-  prowadzenie porad i konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób współuzależnionych;

-  motywowanie i informowanie zarówno o możliwościach podjęcia leczenia osób uzależnionych jaki i terapii osób współuzależnionych;

-  udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu odwykowym;

-  prowadzenie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych;

-  udzielanie pomocy psychologicznej osobom w kryzysie emocjonalnym;

-  rozpoznawanie zjawiska przemocy w rodzinie i udzielanie osobom doznającym przemocy oraz dzieciom krzywdzonym wsparcia i pomocy;

-  stała współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemkowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Interdyscyplinarnym .

 

Warunki zatrudnienia:

Praca wykonywana będzie na podstawie umowy zlecenia od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2018r w Punkcie Konsultacyjnym w Przemkowie ul. 10 Lutego 7.

Wymagane dokumenty:

  • curriculumvitae
  • Kopia dokumentów poświadczających wykształcenie oraz inne dokumenty poświadczające ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy;
  • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Powyższe dokumenty należy   złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miejskim w Przemkowie – Punkt informacyjny lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków  terminie do 23.03.2018r. do godz.14.00.

Koperta zawierająca aplikację powinna być opatrzona adnotacją: Nabór-psycholog uzależnień. Oferty,  które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacje odnośnie oferty można uzyskać osobiście w pok. nr 11 lub telefonicznie pod nr tel. 76 8319 081.

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.