foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

herb -RM.jpg

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) na dzień 08.03.2018 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 9.00 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej z dnia 19 stycznia 2018 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2022
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przemków
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Przemków na lata 2017-2031
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest  Gmina Przemków
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/192/18 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemków oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przemków w 2018 roku"
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Przemków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Przemków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/193/18 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie likwidacji pomnika
 11. Interpelacje, zapytania radnych, sprawy różne.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.