foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

URZĄD MIEJSKI W PRZEMKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

(zatrudnienie od 10.04.2018 r.)

Podinspektor  ds. dróg i ochrony środowiska

w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

1. Wymagania niezbędne:

a)  wykształcenie: wyższe lub średnie,

b)  doświadczenie zawodowe min 3 lata pracy przy wykształceniu średnim, w przypadku wykształcenia wyższego staż pracy niewymagany,

c)  obywatelstwo polskie,

d)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e)  brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)   nieposzlakowana opinia,

g) umiejętność obsługi komputera i pakietów biurowych,

h)  prawo jazdy kategorii B i praktyczna umiejętność jazdy samochodem.

2. Wymagania dodatkowe:

a) preferowane wykształcenie wyższe techniczne, mile widziane o kierunku ochrona środowiska, budownictwo lub pokrewne,

b) mile widziane doświadczenie w pracy w jst, w tym na pokrewnych stanowiskach,

c) znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów o ochronie przyrody, prawa ochrony środowiska, o drogach publicznych, o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego,

d) kreatywność,

e) odporność na stres,

f) łatwość podejmowania decyzji,

g) umiejętność pracy w zespole.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

A. Zadania główne:

1. Wydawanie zezwoleń na usuniecie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości.

2. Nadzór nad zielenią znajdującą się na terenach gminnych w tym wnioskowanie o usunięcie drzew i krzewów.

3. Prowadzenie spraw wnikających z ustawy o lasach.

4. Prowadzenie spraw inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska.

5. Ustanawianie ograniczeń co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportu stwarzających dla środowiska uciążliwości oraz nakazywanie użytkownikowi maszyny lub urządzenia technicznego wykonania czynności ograniczających uciążliwości dla środowiska.

6. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska przed odpadami innymi niż komunalne zgodnie z programem ochrony środowiska w gminie, z ustawą o odpadach.

7. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody.

8. Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska.

9. Wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów.

10. Udział w procesie inwestycyjnym z zakresu ochrony środowiska.

11. Nadzór i kontrola pracowników zatrudnionych w Urzędzie w ramach prac interwencyjnych w zakresie dyscypliny pracy oraz jakości wykonywanych robót na rzecz gminy i miasta, ustalanie zakresu prac dla pracowników interwencyjnych zgodnie z ustalonym budżetem gminy.

12. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych, obiektów mostowych.

13. Nanoszenie zmian w ewidencji dróg miejskich i gminnych.

14. Utrzymywanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ciągów pieszych w należytym stanie technicznym.

15. Wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg wojewódzkich i powiatowych na obszarze gminy.

16. Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych i lokalnych miejskich.

17. Zaliczenie drogi do kategorii dróg zakładowych.

18. Zarządzenie siecią dróg.

19. Planowanie rozwoju sieci drogowej, modernizacji i remontów bieżących nawierzchni dróg i ulic.

20. Orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej miejskiej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia.

21. Wydawanie zezwoleń na lokalizowanie obiektów związanych z gospodarką drogową.

22. Wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych i lokalnych miejskich obiektów nie związanych z gospodarką drogową i pobieranie odpowiednich opłat.

23. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej miejscowej, naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego i kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.

24. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem komunikacji – uzgadnianie rozkładów jazdy oraz nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie technicznym wiat i przystanków autobusowych będących własnością gminy.

25. Nadzorowanie realizacji zadań z zakresu oświetlenia ulicznego, konserwacji i opłat za energię.

26. Prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

27. Nadzór nad cmentarzami.

28. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt oraz inne zadania wynikające z ustawy o ochronie przyrody, prawo ochrony środowiska oraz prawo geologiczne i górnicze.

29. Przygotowywanie materiałów do konstrukcji budżetu gminy na dany rok.

30. Pełnienie zastępstwa w czasie nieobecności Inspektora ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

31. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych w tym dyżurów związanych

z organizacją cyklicznych imprez organizowanych przez Urząd.

 

B. Zadania okresowe:

1. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych, w tym związanych z prawidłową realizacją zakresu, nieprzewidzianych w pkt A.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przemkowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Informacja o warunkach pracy:

Budynek z podjazdem. Praca na II piętrze budynku Urzędu. Brak windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, częstymi wyjazdami w teren w różnych warunkach atmosferycznych oraz bezpośrednim kontaktem z klientami Urzędu. Praca związana z koniecznością posiadania  praktycznej umiejętności prowadzenia samochodu.

 

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

c) kserokopie świadectw bądź dyplomów potwierdzających wykształcenie,

d) oryginał kwestionariusza osobowego,

e) kserokopie świadectw pracy,

f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016 poz. 902 ze zm.)” ,

h) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

i)  oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: ESP: /UMPrzemkow/SkrytkaESP w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu tj.:

 

Urząd Miejski w Przemkowie

Plac Wolności 25

59-170 Przemków

 

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Podinspektor  ds. dróg i ochrony środowiska
w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
 w terminie do dnia 3 kwietnia 2018r. do godz. 16.00. W przypadku oferty przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do urzędu.

 

W przypadku dużej liczby kandydatów w ramach procedury naboru przewiduje się przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego, którego wynik przesądzi o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę kwalifikacyjną zostanie zaproszonych dziesięć osób z najwyższym wynikiem osiągniętym na testach kwalifikacyjnych.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcom.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Przemkowie jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Informację o wyniku naboru zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /http://umprzemkow.bip.gov.pl// oraz na tablicy informacyjnej.

Burmistrz może w każdym momencie unieważnić nabór.

    

BURMISTRZ

Jerzy Szczupak

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2018 Przemków Rights Reserved.