foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

herb -RM.jpg

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) na dzień 09.08.2018 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 9.00 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

1.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej z dnia 14 czerwca 2018 r.

2.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2018 rok.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przemków.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/59/15  Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic na terenie miasta Przemków.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/201/18 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi  zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przemków w 2018 roku".

9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/216/18 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych.

10.Interpelacje, zapytania radnych, sprawy różne.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.