foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

  Burmistrz Przemkowa informuje, że rolnicy, będący w trudnej sytuacji spowodowanej tegoroczną suszą, uniemożliwiającą zapłacenie im 3 lub 4 raty podatku, mogą wystąpić z wnioskiem o udzielenie ulgi w podatku.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wnioski o umorzenie mogą być składane indywidualnie przez każdego podatnika, po upływie terminu płatności raty podatku, tj. III raty po 17.09.2018r., IV raty po 15.11.2018r.

W sektorze produkcji rolnej pomoc de minimis udzielana jest na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9).

Wielkość pomocy, jaka może zostać przyznana jednemu producentowi rolnemu, to 15 000 euro w okresie trzech lat, tj. w bieżącym roku podatkowym i w ciągu poprzedzających go 2 lat podatkowych, z uwzględnieniem kwot pomocy de minimis w rolnictwie ze wszystkich tytułów.

Informujemy, iż po oszacowaniu strat w wyniku suszy, producenci rolni mogą korzystać z następujących form pomocy:

  1. kredyt preferencyjny, zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, jak i na odtworzenie środków trwałych;
  2. udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody, pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek;
  3. zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy;
  4. udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym,
    na indywidualny wniosek producenta rolnego - w ramach limitu pomocy de minimis.
Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.