Podatki i opłaty lokalne


Informujemy, iż w 2020 roku nadal nie będą wydawane i doręczane podatnikom decyzje podatkowe dla osób fizycznych, jeśli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekroczy, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru. W takim przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstanie – podatek nie będzie należny.

W przypadku, gdy wysokość zobowiązania podatkowego przekracza 100 zł, płatność następuje w ratach:

 • I rata – 15 marca,
 • II rata – 15 maja,
 • III rata – 15 września,
 • IV rata – 15 listopada.

Gdy roczna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, czyli do 15 marca.

Wpłaty podatków można dokonać gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemkowie, u sołtysa oraz przelewem na konto bankowe: BS Przemków 31 8653 0004 0000 0000 0101 0001

Obowiązek zgłaszania zaistniałych zmian

Przypomina się, iż podatnik ma obowiązek poinformowania organ podatkowy o każdej zmianie mającej wpływ na wysokość podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany. Okoliczności powodujące konieczność zgłoszenia zmian, to:

 1. kupno, sprzedaż, zamiana, darowizna nieruchomości,
 2. postanowienie o nabyciu spadku nieruchomości,
 3. zmiana klasyfikacji gruntów,
 4. umowa dzierżawy gruntów, umowa najmu – jeżeli powoduje przeniesienie obowiązku podatkowego na dzierżawcę,
 5. wybudowanie nowego budynku w ramach pozwolenia na budowę lub zgłoszenia – należy zgłosić gdy budowa została zakończona albo rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem,
 6. budowa budynków gospodarczych, rozbudowa budynków, zmiana sposobu użytkowania,
 7. rozpoczęcie i zajęcie nieruchomości na działalność gospodarczą, zmiana powierzchni budynków, gruntów, wartości budowli, zakończenie działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości określone zostały Uchwałą Nr XXIV/119/16 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku. Uchwała ta obowiązywać będzie także w 2020 roku.

Uchwała

1. Grunty:
a) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,84 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,35 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,45 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni;

2. Budynki lub ich części:
a) mieszkalne – 0,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,38 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3. Budowle – 2% ich wartości.

Podatek rolny

Stawki podatku rolnego w 2020r. wynoszą:

 • od gruntów stanowiących gospodarstwo rolne wynosi 146,15 zł od 1 ha przeliczeniowego
 • od gruntów, które nie stanowią gospodarstwa rolnego wynosi 292,30 zł od 1 ha fizycznego

Na podstawie rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 stycznia 2003r. gmina Przemków została przeniesiona do II-ego okręgu podatkowego.

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego na rok 2020 wynosi 42,73 zł / 1 ha fiz. lasu

Formularze podatkowe

Uchwała Nr XIII/68/16 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości.

Dotyczące obowiązku podatkowego powstałego do 30 czerwca 2019 r.

Dotyczące obowiązku podatkowego powstałego po 1 lipca 2019 r. obowiązują formularze ustanowione przez Ministra Finansów.