Regulamin Organizacyjny Urzędu

ZARZĄDZENIE NR 183/18

Burmistrza Przemkowa

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.) ustalam

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Miejskiego w Przemkowie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Przemkowie określa:

1) zadania Urzędu Miejskiego w Przemkowie;

2) jego wewnętrzną strukturę;

3) zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Przemkowie;

4) decentralizację kompetencji Burmistrza oraz zakresy działania i uprawnienia, Sekretarza, Skarbnika oraz kierowników referatów Urzędu,

5) zakresy działania komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Przemkowie – załącznik Nr 1;

6) schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Przemkowie – załącznik Nr 2 do regulaminu;

7) wykaz gminnych jednostek organizacyjnych, oraz spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Przemków– załącznik Nr 3 do Regulaminu;

8) zasady postępowania pracowników Urzędu w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych reguluje Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Miejskiego w Przemkowie stanowiący załącznik Nr 4 do Regulaminu.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie organizacyjnym jest mowa o:

1) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Przemkowie,

2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Przemkowie,

3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Przemkowa,

4) Sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Przemków

5) Skarbniku – należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Przemków – Głównego Księgowego Budżetu,

6) Kierowniku – należy przez to rozumieć kierownika referatu, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, zastępcę kierownika referatu, oraz odpowiednio osobę zajmującą samodzielne stanowisko pracy,

7) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Przemkowie,

8) komórkach organizacyjnych Urzędu – należy przez to rozumieć strukturę organizacyjną wymienioną w Rozdziale 3,

9) jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć gminne jednostki organizacyjne wyszczególnione w załączniku Nr 3 do Regulaminu.

§ 3.

1. Urząd jest jednostką organizacyjną powołaną do wykonywania zadań Burmistrza jako organu administracji publicznej oraz organu wykonawczego Gminy Przemków, działającą na zasadach jednostki budżetowej.

2. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.

3. Pracodawcą dla zatrudnionych w Urzędzie pracowników jest Urząd.

4. Siedziba Urzędu mieści się w Przemkowie przy ul. Plac Wolności 25 .

Rozdział 2.
Zadania Urzędu

§ 4. Urząd realizuje zadania:

1) własne wynikające z ustaw, statutu Gminy Przemków i Uchwał Rady Miejskiej w Przemkowie;

2) zlecone z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw;

3) przejęte w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej;

4) powierzone na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 5. W do zadań Urzędu należy szczególności :

1) przygotowywanie materiałów, decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej;

2) wykonywanie – na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy;

3) zapewnienie możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwienia skarg i wniosków;

4) przygotowanie dokumentów w celu uchwalenia budżetu oraz jego wykonania;

5) realizacja obowiązków i uprawnień służących urzędowi jako pracodawcy – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

6) prowadzenie dostępnego do powszechnego wglądu zbioru przepisów gminnych;

7) stosowanie instrukcji kancelaryjnej w zakresie przyjmowania, ewidencjonowania, wysyłania korespondencji, a także przechowywania i archiwizowania dokumentacji prowadzonych spraw;

8) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy.

Rozdział 3.
Organizacja Urzędu

§ 6. Urząd podzielony jest na komórki organizacyjne – referaty oraz samodzielne stanowiska, które przy znakowaniu akt posługują się następującymi symbolami:

1) Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – ORG;

2) Referat Finansowy – Fin;

3) Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji – GPI;

4) Referat Usług Wspólnych – RUN;

5) Inspektor Ochrony Danych Osobowych – ORG;

6) Samodzielne Stanowisko Inspektora ds. Gospodarki Komunalnej i Dróg – ON.

§ 7.

1. Podział zadań na poszczególne stanowiska pracy w referatach określają zakresy czynności zatwierdzone przez Burmistrza na wniosek kierownika referatu.

2. Wielkość zatrudnienia w Urzędzie w ramach przyznanych środków na wynagrodzenia określa Burmistrz.

3. W uzasadnionych przypadkach w Urzędzie mogą być tworzone i likwidowane stanowiska pracy.

4. Urząd dla realizacji określonych zadań może zawierać umowy zlecenia lub umowy o dzieło, również z własnymi pracownikami.

5. W Urzędzie mogą funkcjonować zespoły doradcze, opiniodawcze i wykonawcze do realizacji projektów, przedsięwzięć i zadań. Skład osobowy, zakres działania i tryb pracy zespołów określa Burmistrz w dokumencie o ich powołaniu o ile nie wynika to z odrębnych przepisów.

Rozdział 4.
Zasady funkcjonowania Urzędu

§ 8. Urząd działa w oparciu o zasady:

1) praworządności;

2) służebności wobec społeczności lokalnej;

3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym;

4) jednoosobowego kierownictwa;

5) kontroli wewnętrznej;

6) podziału kompetencji;

7) wzajemnego współdziałania;

8) racjonalnego doboru kadry kierowniczej.

§ 9.

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczegółowej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.

2. Zakupy i inwestycje są realizowane po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych.

§ 10.

1. Jednoosobowe kierownictwo polega na obowiązku wykonywania poleceń bezpośredniego przełożonego wynikających ze służbowego podporządkowania.

2. Urzędem kieruje Burmistrz i wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika i kierowników referatów, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich zadań. W razie nieobecności Burmistrza Urzędem kieruje Zastępca Burmistrza lub Sekretarz.

3. Kierownicy referatów są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nad nimi nadzór.

4. W razie nieobecności kierownika referatu Urzędu jego obowiązki organizacyjne przejmują osoby zaproponowane przez kierownika referatu i zaakceptowane przez Burmistrza. Zastępstwa ustalane są w zakresach czynności pracowników lub niniejszym regulaminie.

5. Decyzję o zatrudnieniu kandydata na określone stanowisko pracy w Urzędzie podejmuje Burmistrz.

6. W celu realizacji zadań o istotnym znaczeniu dla Gminy Burmistrz może powołać zarządzeniem pełnomocnika działającego w jego imieniu.

7. Powołanie Pełnomocnika w trybie określonym w ust. 6 nie wymaga zmiany Regulaminu

Rozdział 5.
Decentralizacja kompetencji Burmistrza oraz zakresy działania i uprawnienia Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników referatów oraz pracowników zajmujących samodzielne stanowiska.

§ 11. Burmistrz realizuje swoje zadania, uprawnienia i obowiązki poprzez Zastępcę Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników referatów Urzędu oraz inne upoważnione osoby poza:

1) kierowaniem bieżącymi sprawami Gminy Przemków i reprezentowaniem jej na zewnątrz;

2) koordynowaniem działalności jednostek organizacyjnych oraz rozstrzyganiem sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań;

3) składaniem Radzie okresowych sprawozdań ze swojej działalności;

4) upoważnianiem pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

5) zatrudnianiem oraz zwalnianiem pracowników Urzędu zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

6) udzielaniem pełnomocnictw procesowych;

7) sprawami zastrzeżonymi pisemnie przez Burmistrza do jego wyłącznej kompetencji.

§ 12. Do zadań i uprawnień Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:

1. Gospodarowanie mieniem komunalnym.

2. Wykonywanie obowiązków Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w zamówieniach, których stroną jest Urząd.

3. Nadzorowanie: Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie.

4. Zatwierdzanie dokumentów księgowych i sprawozdań.

5. Pełnienie funkcji kierownika Urzędu w czasie usprawiedliwionej nieobecności Burmistrza.

6. Prowadzenie wszystkich spraw Gminy Przemków i Urzędu poza sprawami o których mowa w § 11 pkt 5 – 7 w czasie usprawiedliwionej nieobecności Burmistrza.

7. Wydawanie Zarządzeń Burmistrza w zakresie działalności nadzorowanych referatów i jednostek.

8. Wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Burmistrza.

§ 13. Do zadań i uprawnień Sekretarza należy:

1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu w szczególności:

1) organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne w celu wykonania ustaw i uchwał Rady;

2) nadzorowanie przestrzegania przez pracowników Urzędu zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli;

3) koordynowanie przygotowywania materiałów na sesje Rady oraz nadzorowanie realizacji uchwał rady gminy;

4) nadzorowanie zabezpieczenia majątku i obiektu Urzędu.

2. Realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi w szczególności:

1) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

2) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie;

3) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych;

4) organizowanie służby przygotowawczej dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym.

4. Nadzorowanie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.

5. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców.

6. Prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych.

7. Koordynowanie spraw związanych z wyborami i spisami.

8. Wykonywanie funkcji Kierownika Referatu Organizacyjnego.

9. W czasie usprawiedliwionej nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza:

1) pełnienie funkcji kierownika Urzędu;

2) zatwierdzanie dokumentów księgowych i sprawozdań;

3) prowadzenie wszystkich spraw Gminy Przemków i Urzędu poza sprawami o których mowa w § 11 pkt 5 – 7 w czasie usprawiedliwionej nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza.

10. Wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Burmistrza.

§ 14. Do zadań i uprawnień Skarbnika należy w szczególności:

1) wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie opracowywania i wykonywania budżetu gminy;

2) przygotowywanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, przygotowywanie projektów zmian budżetu;

3) opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych;

4) opracowywanie Wieloletnich Prognoz Finansowych;

5) ocena pod względem finansowym wniosków o dotacje z budżetu Gminy;

6) opracowywanie projektów uchwał dotyczących zasad udzielania dotacji podmiotowych i przedmiotowych z budżetu Gminy;

7) opracowywanie projektów uchwał podatkowych;

8) opracowywanie analiz zdolności kredytowej budżetu Gminy Przemków;

9) opracowywanie okresowych analiz, sprawozdań oraz bieżących informacji o sytuacji finansowej gminy;

10) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej;

11) nadzór nad realizacją budżetu;

12) współpraca z bankami, instytucjami finansowymi;

13) kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy;

14) opiniowanie projektów uchwał wywołujących skutki finansowe dla budżetu gminy;

15) prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie działalności Referatu Finansowego;

16) opracowywanie części finansowej wniosków o dofinansowanie zadań własnych Gminy Przemków;

17) kontrasygnowanie czynności cywilno-prawnych powodujących skutki finansowe dla budżetu gminy;

18) wykonywanie funkcji Kierownika Referatu Finansowego;

19) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

§ 15. Do zakresu zadań i uprawnień kierowników komórek organizacyjnych Urzędu należy:

1) kierowanie pracą podległych im komórek organizacyjnych Urzędu;

2) nadzorowanie terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw należących do komórek organizacyjnych;

3) kontrolowanie jakości wykonanej pracy przez podległych pracowników i występowanie z wnioskiem w ich sprawie (nagrody, awanse, kary);

4) koordynowanie racjonalnego wykorzystania czasu pracy pracowników;

5) przygotowywanie i przekazywanie do publikacji informacji z zakresu działalności referatu, co do których istnieje obowiązek publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej;

6) nadzorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, tajemnicy państwowej i służbowej oraz przepisów bhp i p. poż.;

7) dbałość o powierzone mienie Urzędu;

8) przygotowywanie projektów uchwał Rady oraz aktów własnych Urzędu;

9) opracowywanie projektów budżetu w części dotyczącej zakresów działania komórek;

10) opracowywanie prognoz, analiz oraz sprawozdań z prowadzonych działań i spraw;

11) współdziałanie z innymi komórkami Urzędu, z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami, organami administracji i organizacjami społecznymi;

12) prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie działalności referatu;

13) przygotowanie materiałów do konstrukcji budżetu Gminy Przemków;

14) udzielanie informacji publicznych w zakresie działalności referatu;

15) przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz udzielanie wyjaśnień na skargi i wnioski interesantów, w trybie przewidzianym procedurą;

16) na polecenie Burmistrza wykonywanie innych zadań w sprawach nieobjętych zakresem działania;

17) zapewnienie pomocy Inspektorowi Danych Osobowych w realizacji jego obowiązków;

18) do zakresu zadań i uprawnień Kierownika Referatu Usług Wspólnych należy również:

a) pełnienie obowiązków głównego księgowego obsługiwanych jednostek,

b) pełnienie obowiązków zastępcy Kierownika Referatu Finansowego pod nieobecność Skarbnika,

c) pełnienie obowiązków zastępcy Skarbnika w granicach udzielonego przez Skarbnika upoważnienia.

§ 16.

1. Inspektor Ochrony Danych w realizacji swoich obowiązków podlega wyłącznie Burmistrzowi.

2. Inspektor Ochrony Danych może wydawać pracownikom Urzędu pisemnie wiążące polecenia służbowe w sprawach dotyczących ochrony danych.

3. Inspektor Ochrony Danych ma dostęp do wszelkich dokumentów wpływających do urzędu i w nim tworzonych.”;

§ 17. Obowiązki i uprawnienia Urzędu jako pracodawcy oraz prawa i obowiązki pracowników określa Regulamin Pracy Urzędu.

Rozdział 6.
Akty prawne Burmistrza

§ 18. Burmistrz wydaje:

1. Zarządzenia Burmistrza – jako organ administracji publicznej na podstawie delegacji zawartych w aktach prawnych.

2. Zarządzenia Kierownika Urzędu – jako kierownik jednostki na podstawie delegacji zawartych w aktach prawnych oraz porządkujące wewnętrzne sprawy organizacyjne Urzędu na podstawie niniejszego Regulaminu.

3. Decyzje i postanowienia – w rozumieniu przepisów postępowania administracyjnego.

§ 19.

1. Zarządzenia powinny zawierać:

1) oznaczenie, nr kolejny w danym roku kalendarzowym;

2) datę wydania: dzień, miesiąc (słownie), rok;

3) określenie zakresu przedmiotowego podlegającego regulacji prawnej;

4) wskazanie podstawy prawnej;

5) treść regulowanych zagadnień;

6) przepisy końcowe obejmujące datę wejścia w życie z ewentualnymi wskazaniami przepisów lub aktów ulegających uchyleniu.

2. Zarządzenia powinny również zawierać w zależności od charakteru aktu wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za realizację i termin realizacji zarządzenia.

§ 20.

1. Projekty aktów prawnych przygotowują właściwe pod względem merytorycznym komórki organizacyjne.

2. Projekty Zarządzeń Burmistrza w szczególnie złożonych sprawach przed skierowaniem do podpisu należy uzgodnić z radcą prawnym w pod względem formalno-prawnym.

3. Opiniowaniem projektów uchwał Rady zajmuje się Referat Organizacyjny.

§ 21. Zarządzenia Burmistrza oraz Kierownika Urzędu wydają również w zakresie nadzorowanego zakresu działaności Zastępca Burmistrza i Sekretarz.

Rozdział 7.
Zasady ogólne podpisywania dokumentów i korespondencji Urzędu.

§ 22.

1. Umowy lub inne dokumenty wywołujące zobowiązania finansowe podpisuje Burmistrz lub inne osoby posiadające jego upoważnienie.

2. Umowy lub inne dokumenty, które mogą spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych wymagają kontrasygnaty Skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej.

3. Do wyłącznego podpisu Burmistrza zastrzega się następujące pisma i dokumenty:

1) związane ze współpracą zagraniczną;

2) zawierające wnioski o nadanie odznaczeń państwowych i regionalnych;

3) umowy o pracę, akty powołania i odwołania, wypowiedzenia umów o pracę pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

4) listy gratulacyjne;

5) upoważnienia do działania w imieniu Burmistrza jako organu administracji publicznej.

6) decyzje o prolongacie lub umorzeniu gminnych należności;

7) inne dokumenty zastrzeżone do podpisu Burmistrza podczas rozdzielania korespondencji wpływającej do Urzędu.

4. Kierownicy referatów podpisują dokumenty w sprawach należących do zakresu działania referatów którymi kierują, jeśli nie zastrzeżono ich do podpisu przez Burmistrza lub Zastępcy Burmistrza. Pozostali pracownicy Urzędu podpisują dokumenty w ramach z udzielonych przez Burmistrza upoważnień.

5. Dokumenty przedkładane do podpisu Burmistrza lub Zastępcy Burmistrza przekazuje kierownik referatu, który przygotował dokument. Kierownik referatu odpowiada za prawidłowe przygotowanie przedkładanego do podpisu dokumentu pod względem merytorycznym i formalno-prawnym.

6. W przypadku nieobecności kierownika komórki organizacyjnej dokumenty do podpisu przez Burmistrza, lub Zastępcy Burmistrza przedkłada pracownik, który przygotował dokument.

7. Dokumenty na nośniku papierowym spraw prowadzonych w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją przedkładane do podpisu Burmistrzowi lub Zastęcy Burmistrza podpisywane są uprzednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika referatu w którym wytworzono dokument, a w przypadku jego nieobecności przez pracownika sporządzającego przedkładany dokument. Powyższy obowiązek nie dotyczy dokumentów, których podpisane wersje na nośniku papierowym przechowywane są składach chronologicznych urzędu.”

8. Dokumenty spraw prowadzonych poza systemem elektronicznego zarządzania dokumentacją przedkłada się do zatwierdzenia w formie dokumentu elektronicznego oraz dodatkowo w formie dokumentu papierowego z podpisem osoby, która sporządziła dokument. Dokumenty przedkładane do podpisu Burmistrzowi lub Zastępcy Burmistrza podpisuje również właściwy kierownik referatu. Egzemplarz papierowy dokumentu z podpisem pracownika lub/i kierownika referatu przygotowującego dokument pozostawia się w aktach Urzędu.

9. Zasady opisywania i zatwierdzania dokumentów finansowo-księgowych określa instrukcja obiegu dokumentów księgowych.

Rozdział 8.
Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków.

§ 23.

1. Skargi i wnioski wpływające do Urzędu rozpatrują i załatwiają:

1) Rada – w sprawach dotyczących Burmistrza i kierowników jednostek organizacyjnych gminy;

2) Burmistrz – w sprawach dotyczących zadań własnych gminy realizowanych przez Urząd lub jednostki podległe.

2. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Burmistrz lub jego Zastępca

§ 24. Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez Burmistrza we wtorki od godz. 1300 do 1600.

§ 25.

1. O tym, czy pismo otrzymane przez Urząd jest skargą czy wnioskiem określa Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub Sekretarz kierując się obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2. Skargi i wnioski rejestrowane są w rejestrze prowadzonym przez Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

3. Po zarejestrowaniu skargi (wniosku) przekazuje się je do wyjaśnienia właściwym komórkom lub jednostkom. Po uzyskaniu informacji i wyjaśnień Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich przedstawia Burmistrzowi ostateczny projekt odpowiedzi.

4. Obsługę organizacyjną przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków zapewnia Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

5. Jeżeli skarga dotyczy spraw prowadzonych przez kilka komórek Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub Sekretarz wyznacza jednostkę koordynującą załatwienie sprawy.

Rozdział 9.

Organizacja działalności kontrolnej.

§ 26.

1. System kontroli obejmuje:

1) kontrolę zewnętrzną, której podlegają jednostki organizacyjne gminy,

2) kontrolę wewnętrzną (funkcjonalną), której podlegają komórki organizacyjne Urzędu.

2. Stosuje się zasadę łączenia każdej kontroli z bieżącym instruktażem dla jednostki kontrolowanej.

3. Do przeprowadzenia kontroli uprawnia imienne upoważnienie podpisane przez Burmistrza, które rejestruje Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

4. Szczegółowy tryb kontroli określa instrukcja wydana zarządzeniem Burmistrza.

Rozdział 10.

Zasady udzielania informacji dziennikarzom.

§ 27.

1. Informacji o działalności Urzędu mediom udzielają:

1) Burmistrz; Zastępca Burmistrza,

2) osoby wskazane przez Burmistrza.

2. Obsługa informacyjna środków masowego przekazu odbywa się na zasadach określonych w ustawie prawo prasowe.

Rozdział 11.

Postanowienia końcowe

§ 28.

2. Prawa i obowiązki pracowników Urzędu, zasady dyscypliny pracy oraz inne sprawy związane z wewnętrznym porządkiem pracy określa Regulamin Pracy Urzędu.

§ 29. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Burmistrza Nr 178/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemkowie

§ 30. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

BURMISTRZ

Jerzy Szczupak


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 183/18

Burmistrza Przemkowa

z dnia 31 grudnia 2018 r.

Zakresy działania komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Przemkowie

§ 1. Do zadań Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

1. Wykonywanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady sprawne kierowanie pracami Rady.

2. Obsługa kancelaryjno-biurowa Rady oraz Komisji Rady.

3. Współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy Przemków.

4. Terminowe doręczanie radnym zawiadomień i materiałów na posiedzenia, sesje i komisje Rady.

5. Prowadzenie zbiorów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza

6. Zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzania sesji, zebrań, posiedzeń.

7. Zapewnienie obsługi prawnej Urzędu.

8. Prowadzenie spraw z zakresu organizacji, funkcjonowania i planowania pracy Urzędu, kadr, szkolenia i informatyki.

9. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw osobowych.

10. Prowadzenie archiwum urzędu.

11. Nadzór , koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg i wniosków.

12. Zaopatrzenie materiałowe i techniczne na cele biurowe, zamawianie i zakup pieczęci, druków i tablic urzędowych.

13. Prowadzenie zbioru przepisów gminnych ich publikacja.

14. Przekazywanie uchwał i Zarządzeń do odpowiednich organów nadzoru.

15. Organizacja i koordynowanie praktyk zawodowych i służby przygotowawczej oraz ocen pracowników.

16. Prowadzenie spraw związanych z zarządem, obiektami urzędu, bieżącymi remontami i konserwacją inwentarza biurowego, utrzymaniem porządku i czystości w obiektach urzędu.

17. Rozliczanie zużycia paliwa przez samochód służbowy.

18. Obsługa centrali i sieci telefonicznej Urzędu.

19. Zarządzanie siecią informatyczną Urzędu.

20. Obsługa sekretariatu i kancelarii Urzędu.

21. Przyjmowanie, rejestracja, rozdział i wysyłanie korespondencji Urzędu.

22. Prowadzenie prenumeraty czasopism, zakup fachowych wydawnictw.

23. Organizacja i koordynacja działań związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów do sejmu i senatu, wyborów prezydenckich oraz referendów, a także wyborów ławników od sądów powszechnych.

24. Nadzór nad zamieszczaniem informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych Urzędu.

25. Współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu.

26. Opracowywanie i wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza lub wynikających z przepisów szczególnych.

27. Udzielanie informacji o sposobie i trybie załatwianych spraw w Urzędzie.

28. Wydawanie druków i wniosków.

29. Przygotowywanie propozycji zadań do realizacji w danym roku budżetowym, zadań wieloletnich, oraz w przypadku ich zatwierdzenia kontrola merytoryczna nad ich realizacją i rozliczeniem.

31. Wykonywanie obowiązków statystycznych w zakresie działalności referatu.

32. Prowadzenie spraw z zakresu BHP dotyczących pracowników urzędu.

33. Nadzór nad działalnością szkół i przedszkoli.

34. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursów na dyrektorów szkół, przedszkoli z uzyskiwaniem przez nauczycieli stopni awansu zawodowego.

35. Opiniowanie i przedstawienie arkuszy organizacyjnych publicznych placówek oświatowych do zatwierdzenia.

36. Zapewnienie uczniom dowozu do szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

37. Prowadzenie systemu informacji oświatowej (SIO) oraz sprawozdawczości w tym zakresie w ramach obowiązków organu prowadzącego.

38. Prowadzenie spraw w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.

39. Prowadzenie spraw związanych dotacją podręcznikową, wyprawką szkolną i innymi dotacjami oświatowymi o podobnym charakterze.

40. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Przemkowie i zarządzeń Burmistrza Przemkowa dotyczących oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

41. Prowadzanie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego.

42. Prowadzenie rejestru mieszkańców oraz ewidencji komputerowej, ich aktualizacja na podstawie zgłoszeń meldunkowych.

43. Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość.

44. Udzielanie informacji adresowej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

45. Przyjmowanie zgłoszeń na pobyt stały i czasowy oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie.

46. Sporządzanie spisów wyborców dla wyborów i referendów oraz udział w przeprowadzaniu wyborów do organów przedstawicielskich.

47. Bieżąca aktualizacja rejestrów wyborców.

48. Współpraca w zakresie sporządzania wypisów z ewidencji ludności z jednostkami szkolnictwa, służby zdrowia, organów wojskowych i Policji.

49. Wykonywanie obowiązków statystycznych w zakresie działalności referatu.

50. Przyjmowanie zawiadomień w sprawach odbycia zgromadzeń.

51. Realizowanie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony i obrony cywilnej w szczególności:

1) planowanie operacyjne,

2) planowanie i realizacja szkolenia obronnego,

3) planowanie i nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych,

4) akcja kurierska,

5) funkcjonowanie stanowiska kierowania – stały dyżur,

6) reklamowanie od służby wojskowej.

52. Wykonywanie zadań wynikających z poleceń i wytycznych Burmistrza jako Szefa Obrony Cywilnej gminy oraz wydziału Zarządzania Kryzysowego Wojewody.

53. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

54. Nadzór nad działalnością jednostek kultury.

55. Obsługa kancelaryjna Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

56. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym narkomanii i alkoholizmowi.

57. Nadzór i koordynacja spraw związanych z wykonywaniem zadań z zakresu opieki społecznej i ochrony zdrowia.

58. Nadzór nad Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

59. Opracowywanie i wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza lub wynikających z przepisów szczególnych.

60. Prowadzenie spraw wynikających z zadań Gminy w zakresie tworzenia warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury, kultury fizycznej i sportu. W szczególności organizowanie działalności w zakresie rekreacji ruchowej, upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku.

61. Współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i sportu, Radą Sportu oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań.

62. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”;

63. Prowadzenie spraw z zakresu obsługi Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego w tym opracowania odpowiednich zarządzeń, regulaminów oraz Planu Reagowania Kryzysowego.

64. Realizacja zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych.

65. Rejestracja zmian w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej na podstawie zgłaszanych wniosków.

66. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu, cofanie zezwoleń.

67. Obsługa komisji ds. mieszkaniowych, przydziały lokali mieszkalnych i socjalnych.

68. Przygotowywanie propozycji zadań do realizacji w danym roku budżetowym, zadań wieloletnich, oraz w przypadku ich zatwierdzenia kontrola merytoryczna nad ich realizacją i rozliczeniem.

§ 2. Do zadań Referatu Finansowego należy w szczególności:

1. Opracowywanie projektów budżetu gminy.

2. Opracowywanie Wieloletnich Prognoz Finansowych Gminy przy współpracy z pozostałymi referatami.

3. Analiza realizacji budżetu, wprowadzanie projektów zmian, czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej.

4. Kontrola wydatkowania środków finansowych przyznanych z budżetu gminy w jednostkach podporządkowanych.

5. Prowadzenie księgowości dochodów i wydatków budżetowych oraz prowadzenie księgowości ZFSS.

6. Prowadzenie spraw dotyczących naliczeń podatku VAT.

7. Nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych otrzymanych w ramach subwencji na finansowanie szkół.

8. Sprawozdawczość budżetowa i pozabudżetowa.

9. Prowadzenie ewidencji, aktualizacja wyceny oraz umorzeń środków trwałych.

10. Obsługa kasowa Urzędu, wpłaty i wypłaty gotówkowe, prowadzenie ewidencji w postaci raportów kasowych.

11. Przypis należności i windykacja dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z tytułu opłat za dzierżawę nieruchomości komunalnych, z tytułu czynszu najmu, z tytułu sprzedaży mienia gminy, z tytułu opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntu.

12. Prowadzenie spraw targowisk w szczególności rozliczanie opłaty targowej.

13. Sporządzanie list płac, prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej wymaganej przez ZUS oraz Urząd Skarbowy, sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym wszystkich rachunków, faktur, delegacji służbowych.

14. Dokonywanie wymiaru podatków i opłat lokalnych.

15. Kontrola podatników na terenie miasta z zakresu prowadzonych podatków.

16. Prowadzenie urządzeń księgowych dla zobowiązań podatkowych.

17. Pobór oraz księgowanie podatków.

18. Prowadzenie windykacji zaległości podatkowych i innych należności Gminy.

19. Współpraca z urzędem skarbowym w zakresie prowadzenia egzekucji administracyjnej.

20. Wykonywanie obowiązków statystycznych w zakresie działalności referatu.

§ 3. Do zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji należy w szczególności:

1. Prowadzenie spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego w szczególności:

1) dokonywanie analizy i wyboru obszarów z terenu gminy przeznaczonych do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

2) dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, wynikających z realizacji planów miejscowych i oceny aktualności tych planów;

3) wydawanie decyzji administracyjnych ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla różnych inwestycji;

4) dokonywanie i wydawanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego związanych z przeznaczeniem terenu w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania;

5) opracowywanie projektów planów zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

2. Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych.

3. Przygotowanie, realizacja i rozliczanie inwestycji gminnych w szczególności.

1) Przygotowywanie umów dla planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, przekazywanie placu budowy.

2) Zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia zadań inwestycyjnych i remontowych właściwym organom.

3) Przeglądy gwarancyjne, rozliczenia i zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy, rozliczenie kosztów realizacyjnych zadań.

4. Przygotowywanie wniosków celem uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

5. Przygotowywanie wykazu możliwych do uzyskania środków pozabudżetowych na zadania własne gminy.

6. Przygotowywanie materiałów do konstrukcji budżetu inwestycyjnego.

7. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

8. Organizowanie zamówień publicznych, których wartość przekracza 30.000 euro.

9. Kontrolowanie wykonania remontów i inwestycji przeprowadzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w zasobie mieszkaniowym gminy

10. Organizacja i koordynacja działań związanych z promocją Gminy Przemków.

11. Koordynowanie działalności gminnych jednostek organizacyjnych i firm wykonujących usługi komunalne w zakresie zaopatrzenia gminy w wodę, oczyszczania ścieków, energii cieplnej i gazu.

12. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska oraz ochrony przyrody.

13. Gospodarka gruntami mienia komunalnego w zakresie uregulowanym ustawą.

14. Występowanie do wojewody o uzyskanie decyzji stwierdzającej własność mienia komunalnego.

15. Zatwierdzanie podziałów geodezyjnych.

16. Ustalanie stawek najmu komunalnych lokali mieszkalnych.

17. Reprezentowanie gminy we wspólnotach mieszkaniowych.

18. Uzgadnianie z Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej zakresu planowanych remontów i inwestycji w zasobie mieszkaniowy gminy oraz ustalanie wysokości dotacji na ww. cel na dany rok budżetowy. Stwierdzanie wykonania remontów i inwestycji w zasobie oraz kontrolowanie prawidłowości rozliczeń dotacji.

19. Nadzorowanie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie

1) prawidłowości rozliczania wspólnot mieszkaniowych;

2) ustalania opłat za zarząd lokalami komunalnymi.

20. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych

21. Weryfikacja taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz przygotowywanie propozycji dopłat do taryf.

22. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą oraz oddawaniem w użytkowanie wieczyste działek budowlanych i przyległych.

23. Organizowanie przetargów na zbywanie nieruchomości komunalnych oraz mienia gminy niebędącego nieruchomościami.

24. Prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem oraz nabywaniem gruntów na własność gminy w celu tworzenie zasobów mienia komunalnego.

25. Zlecanie wykonania operatów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji terenowo-prawnej.

26. Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

27. Regulowanie w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości.

28. Prowadzenie procedury nadawania oraz nadawanie numerów porządkowych nieruchomości oraz nazw ulic. Umieszczanie i utrzymywanie tablic z nazwami ulic i placów.

29. Znoszenie współwłasności nieruchomości.

30. Ustalanie opłat rocznych za zarząd, dzierżawę, użytkowanie nieruchomości oraz opłat adiacenckich.

31. Wykonywanie prawa pierwokupu.

32. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności dla osób fizycznych.

33. Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości.

34. Sporządzanie sprawozdań w sprawie przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego.

35. Gospodarka lasami stanowiącymi własność komunalną.

36. Współpraca ze służbą weterynaryjną w zwalczaniu zakaźnych chorób zwierząt.

37. Wykonywanie i opracowywanie innych zleconych przez Burmistrza zadań wynikających z przepisów szczególnych.

38. W zakresie zadań zleconych:

1) przyjmowania w zarząd zabytku nieruchomego;

2) udzielanie opinii o wystawionej na licytację wydzielonej części nieruchomości rolnej;

3) zwalnianie z obowiązku zdjęcia warstwy ziemi uprawnej;

4) ujawnianie prawa własności w księdze wieczystej;

5) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi;

6) nakazywanie posiadaczowi gruntu rolnego zniszczenia zasiewów lub nasadzeń o nieodpowiedniej zdrowotności.

39. Wykonywanie obowiązków statystycznych w zakresie działalności referatu.

40. Przygotowywanie propozycji zadań do realizacji w danym roku budżetowym, zadań wieloletnich, oraz w przypadku ich zatwierdzenia kontrola merytoryczna nad ich realizacją i rozliczeniem.

41. Wykonywanie zadań samodzielnego stanowiska ds. gospodarki komunalnej i dróg w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika zajmującego powyższe stanowisko.

§ 4. Do zadań Referatu Usług Wspólnych należy:

1. Zapewnienie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Przemków:

1) Publicznego Przedszkola Nr 1, ul. Słoneczna 23;

2) Publicznego Przedszkola Nr 2, ul. Szkolna 6;

3) Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka, ul. Kościuszki 6B;

4) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wojska Polskiego, ul. Rybna 3;

5) Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wysokiej;

6) Zespołu Szkół w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3;

7) Przemkowskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki, ul. Głogowska 17;

w szczególności w zakresie:

a) przygotowywania informacji i materiałów do konstrukcji budżetu gminy na dany rok kalendarzowy,

b) prowadzenia urządzeń syntetycznych i analitycznych z zakresu księgowości budżetowej odrębnie dla każdej jednostki,

c) sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednostkowych i zbiorczych,

d) prowadzenia windykacji należności budżetowych,

e) prowadzenia kontroli realizacji planu finansowego,

f) prowadzenia zbiorcze rozliczeń i spraw z zakresu podatku od towarów i usług (VAT),

g) kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu,

h) kontroli operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań,

i) prowadzenia ewidencji syntetyczno-analitycznej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie jednostek obsługiwanych,

j) współpracy z kadrą kierowniczą obsługiwanych jednostek w zakresie wykonywania zadań organu prowadzącego,

k) przeprowadzania kontroli wewnętrznej oraz kontroli zarządczej obsługiwanych jednostek.

2. Realizacja zadań w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

3. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów,

4. Koordynacja gospodarki lokalami obsługiwanych jednostek, planowanie zakupów składników majątkowych, organizacja przetargów na zakup materiałów i usług, koordynowanie bieżących remontów i inwestycji,

5. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na zadania z zakresu szkolnictwa, współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie oświaty,

6. Wykonywanie obowiązków statystycznych w zakresie działalności referatu.

§ 6.

1. Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy wykonywanie obowiązków określonych
w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dla Urzędu Miejskiego w Przemkowie

w szczególności:

1) informowanie Burmistrza, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie w tej sprawie,

2) monitorowanie przestrzegania ww. rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,

3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 ww rozporządzenia,

4) współpraca z organem nadzorczym ochrony danych osobowych,

5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego ochrony danych w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 ww rozporządzenia, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

2. Inspektor Ochrony Danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania danych osobowych, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

3. Inspektor Ochrony Danych może wykonywać powyższe obowiązki również wobec gminnych jednostek organizacyjnych w przypadku uzyskania odpowiednich pełnomocnictw od ich kierowników oraz zawarcia porozumień pomiędzy Urzędem a tymi jednostkami w zakresie finansowania wykonywanych zadań.

§ 6. Do zadań Samodzielnego Stanowiska Inspektora ds. Gospodarki Komunalnej i Dróg należy:

1. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zmianami)

2. Koordynowanie i nadzór działalności gminnych jednostek organizacyjnych i firm wykonujących usługi komunalne w zakresie utrzymania zieleni miejskiej i zadrzewień, cmentarzy.

3. Prowadzenie spraw związanych z właściwym funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci oraz remontami ławek i koszy na terenie miasta,

4. Nadzorowanie spraw związanych z oczyszczaniem dróg i chodników, oraz utrzymania terenów zielonych, a w szczególności z zakresu:

1) oczyszczania z zanieczyszczeń chodników, dróg, parkingów i placów,

2) zimowego oczyszczania chodników, zapobieganiu śliskości lodowej,

3) koszenia trawników,

4) formowania żywopłotów,

5) nasadzenia kwiatów,

6) konserwacji zieleni miejskiej,

7) opróżniania koszy ulicznych,

8) usuwania traw i zakrzaczeń z terenów stanowiących własność Gminy Przemków.

5. Realizacji zadań z zakresu oświetlenia ulicznego.

6. Prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

7. Koordynacja prac związanych z okresową konserwacją rowów i cieków wodnych, współpraca w tym zakresie ze Starostwem Powiatowym.

8. Profilaktyka przeciwpowodziowa i sprawy związane z ochroną przeciwpowodziową.

9. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych, obiektów mostowych.

10. Nanoszenie zmian w ewidencji dróg miejskich i gminnych.

11. Utrzymywanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ciągów pieszych, wiat przystankowych
w należytym stanie technicznym

12. Wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg wojewódzkich i powiatowych na obszarze gminy.

13. Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych i lokalnych miejskich.

14. Zaliczenie drogi do kategorii dróg zakładowych.

15. Zarządzanie siecią dróg.

16. Planowanie rozwoju sieci drogowej, modernizacji i remontów bieżących nawierzchni dróg i ulic.

17. Orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej miejskiej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia.

18. Wydawanie zezwoleń na lokalizowanie obiektów związanych z gospodarką drogową.

19. Wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych i lokalnych miejskich obiektów nie związanych z gospodarką drogową i pobieranie odpowiednich opłat.

20. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej miejscowej, naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego i kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.

21. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem komunikacji – uzgadnianie rozkładów jazdy oraz nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie technicznym wiat i przystanków autobusowych będących własnością gminy.

22. Przygotowywanie propozycji zadań do realizacji w danym roku budżetowym, zadań wieloletnich, oraz w przypadku ich zatwierdzenia kontrola merytoryczna nad ich realizacją i rozliczeniem.

23. Wykonywanie obowiązków statystycznych w zakresie działalności stanowiska.

24. Aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie realizowanych obowiązków.

25. Realizacja innych zadań zleconych przez przełożonych, w szczególności pełnienie dyżurów związanych z organizacją imprez i przedsięwzięć organizowanych przez Urząd.


Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 183/18

Burmistrza Przemkowa

z dnia 31 grudnia 2018 r.

 

 


Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 183/18

Burmistrza Przemkowa

z dnia 31 grudnia 2018 r.

Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych, oraz spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Przemków

1. Urząd Miejski w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25.

2. Gminne jednostki budżetowe:

1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie, l. Powstańców Styczniowych 7;

2) Publiczne Przedszkole Nr 1, ul. Słoneczna 23;

3) Publiczne Przedszkole Nr 2, ul. Szkolna 6;

4) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka, ul. Kościuszki 6B;

5) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wojska Polskiego, ul. Rybna 3;

6) Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Wysokiej;

7) Zespół Szkół w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3;

8) Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka, ul. Głogowska 17;

3. Zakłady budżetowe – Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Dworcowa 7.

4. Spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Przemków:

1) Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o. o., ul. Plac Wolności 25;

2) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Dworcowa 7;

3) Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A., ul. K.B Kominka 7, Polkowice;

4) Dolnośląski Zakład Przetwórstwa Plastiku DolPlast Sp. z o.o., ul. Plac Wolności 25,

5) Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp. z o.o u. Kotlarska 4, Wrocław


Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 183/18

Burmistrza Przemkowa

z dnia 31 grudnia 2018 r.

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Miejskiego w Przemkowie

§ 1.

1. Kodeks wyznacza zasady (standardy) postępowania pracowników Urzędu w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych, tj. pełnieniem służby publicznej.

2. Zasady określone w niniejszym kodeksie winny być stosowane przez wszystkich pracowników posiadających status pracownika samorządowego, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014 r., , poz. 1202 ze zm.).

3. Pracownicy Urzędu traktują pracę jako służbę publiczną, na zajmowanych stanowiskach służą państwu i społeczności lokalnej, przestrzegają porządku prawnego i wykonują powierzone zadania.

4. Normy niniejszego kodeksu naruszają pracownicy Urzędu, którzy w skutek postępowania, zarówno w miejscu pracy jak i poza nim ryzykują utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zadań publicznych.

§ 2.

1. Pracownicy Urzędu pełniący służbę publiczną zobowiązani są dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu obywateli.

2. W szczególności pracownicy Urzędu powinni przestrzegać i działać zgodnie z zasadami:

– praworządności,

– bezstronności i bezinteresowności,

– obiektywizmu,

– uczciwości i rzetelności,

– odpowiedzialności,

– jawności,

– dbałości o dobre imię urzędu i pracowników urzędu,

– godnego zachowania w miejscu pracy i poza min,

– uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, radnymi, podwładnymi i współpracownikami

§ 3.

1. Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od pracowników Urzędu poszanowania Konstytucji i prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty. Obywatele oczkują od pracowników urzędu wysokich standardów etycznych zachowań.

2. Pracownicy Urzędu pełnią urząd w ramach prawa i działają zgodnie z prawem; podejmowane przez nich rozstrzygnięcia i decyzje posiadają podstawę prawną, ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, zawierają uzasadnieni oraz informację o możliwości złożenia odwołania.

§ 4.

2. Pracownicy urzędu nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, naradach i opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty.

3. Pracownicy urzędu nie wykorzystują i nie pozwalają na wykorzystanie powierzonych im zasobów, kadr i mienia publicznego w celach prywatnych.

4. Pracownicy urzędu nie podejmują prac, ani zajęć kolidujących z pełnionymi obowiązkami służbowymi.

5. Pracownicy urzędu nie podejmują arbitralnych decyzji, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację obywateli oraz powstrzymują się od wszelkich form faworyzowania.

6. Pracownicy urzędu nie angażują się w działalność o charakterze politycznym, nie ulegają wpływom i naciskom politycznym, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym.

7. Pracownicy urzędu pełniąc obowiązki kierują się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpią korzyści materialnych oraz osobistych ( w trakcie zatrudnienia ani po jego ustaniu ) nie działają w prywatnym interesie osób jeśli jest to sprzeczne z interesem wspólnoty samorządowej.

§ 5.

1. Pracownicy urzędu nie dopuszczają do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym. W sytuacji powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym dbają, aby został on rozstrzygnięty na korzyść publicznego.

2. Pracownicy urzędu korzystają z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały im powierzone.

3. Pracownicy urzędu nie angażują się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu obowiązków służbowych lub wpływają negatywnie na obiektywizm podejmowanych decyzji.

§ 6.

1. Pracownicy urzędu wykonują obowiązki rzetelnie, sumiennie, z szacunkiem dla innych i poczuciem godności własnej.

2. W prowadzonych sprawach równo traktują wszystkich uczestników, nie ulegają żadnym naciskom, nie przyjmują żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych.

§ 7.

1. Pracownicy Urzędu ponoszą odpowiedzialność za decyzje i działania, nie unikając trudnych rozstrzygnięć. Zarządzając powierzonym majątkiem i środkami publicznymi, winni wykazać należytą staranność i gospodarność.

2. Pracownicy Urzędu ujawniają próby marnotrawstwa, defraudacji środków publicznych, nadużywania władzy lub korupcji odpowiednim instytucjom lub organom.

3. Pracownicy Urzędu zgłaszają wątpliwości dotyczące celowości lub legalności decyzji podejmowanych w urzędzie bezpośredniemu przełożonemu lub w przypadku braku reakcji odpowiednim organom.

§ 8.

1. Pracownicy Urzędu udostępniają obywatelom żądanych przez nich informacji i umożliwiają dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w ustawach.

2. Pracownicy Urzędu nie ujawniają informacji poufnych ani nie wykorzystują ich dla korzyści finansowych, zarówno w trakcie, jak i po ukończeniu zatrudnienia.

§ 9.

1. Pracownicy Urzędu są zatrudniani, awansowani i wynagradzani w oparciu o przesłanki merytoryczne, kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

2. Pracownicy Urzędu rozwijają swoje kompetencje i wiedzę zawodową, potrzebne do wykonywania obowiązków, a Urząd stwarza im po temu możliwości.

3. Pracownicy Urzędu są lojalni wobec Urzędu i zwierzchników oraz gotowi do wykonywania służbowych poleceń.

4. Pracownicy Urzędu udzielają obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą porad i opinii zwierzchnikom, włącznie z oceną legalności i celowości działania.

§ 10.

1. W kontaktach z obywatelami pracownicy Urzędu zachowują się uprzejmie, są pomocni i udzielają odpowiedzi na skierowane do nich pytania wyczerpująco i dokładnie.

2. Pracownicy Urzędu dbają o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzegają zasad poprawnego zachowania, właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej w miejscu pracy i poza nim.

3. Pracownicy Urzędu nie podejmują działań noszących cechy mobbingu wobec współpracowników oraz przeciwdziałają jego stosowaniu przez inne osoby.

§ 11. Art. 11 Pracownicy Urzędu za nieprzestrzeganie niniejszego kodeksu ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną.

§ 12. Pracownicy Urzędu zobowiązani są przestrzegać przepisów niniejszego Kodeksu i kierować się jego zasadami.

Skip to content