OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE SPORTU

W GMINIE PRZEMKÓW W 2023 ROKU

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz uchwały nr XLVIII/266/22 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok”.

1. Realizacja zadania publicznego polegającego na: objęciu szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy Przemków, organizacji zawodów i przygotowaniu rozgrywek sportowych, propagowaniu współzawodnictwa sportowego i czynnego w nim udziału oraz utrzymaniu bazy sportowej w gminie Przemków.

Do Realizacji zadania wybrano ofertę:

1) Miejsko Gminnego Klubu Sportowego „ZAMET” Przemków – przyznając dotację w wysokości 135000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych),

2) Ludowego Zespołu Sportowego Ostaszów – przyznając dotację w wysokości 15 000,00 zł (słownie: pietnaście tysięcy złotych).

 

Przemków, 21.02.2023 r.

Burmistrz

/-/ Jerzy Szczupak