Informujemy, że w dniu 22 maja 2023 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Uchwałę Nr 6949/VI/23 w sprawie przekazania do zaopiniowania i uzgodnienia właściwym organom,a także do konsultacji społecznych projekt Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2023-2028 z perspektywą do 2032 r. (dalej jako:WPGO), z załącznikiem w postaci Planu Inwestycyjnego wraz ze wskazaniem miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów odpadów i Prognozą oddziaływania na środowisko. Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, pod adresem: https://wpgo.dolnyslask.pl, została zamieszczona treść tych dokumentów.

Dokumenty w wersji papierowej dostępne są również w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w Wydziale Zarządzania Środowiskiem, ul. Walońska 3-5, pok. 021 (parter). Z ich treścią zapoznać się można od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.
Termin nadsyłania uwag i wniosków upływa w dniu 16 czerwca 2023 r. (piątek).
Uwagi i wnioski można składać w następujący sposób:
– elektronicznie na adres: wpgo@lemitor.com.pl , lub
– w formie pisemnej na adres Wykonawcy działającego w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego, tj. LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław, lub
– ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Zarządzania Środowiskiem we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 3-5, pok. 021.
Wszelkich dodatkowych wyjaśnień, związanych z procedurą opiniowania i konsultacji społecznych, udziela LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o (71/ 325 25 90, wpgo@lemitor.com.pl).