Ogłoszenie o XXXIX sesji

Rady Miejskiej w Przemkowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. Z 2022 r. poz. 559 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Przemkowa zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Przemkowie, która odbędzie się dnia 29 marca (wtorek) o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Przemkowie w sali konferencyjnej nr 27.

Proponowany porządek obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Przemkowie:

  1. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2022 rok.
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemków na lata
    2022 – 2033.
  3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
  4. Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2023 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych.
  6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/181/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przemków na rok szkolny 2021/2022.

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne
oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online na portalu e-Sesja

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad
na kanale You Tube umprzemkow. Nagranie z obrad udostępniane jest po dodaniu napisów dla osób niesłyszących do 14 dni od zakończenia obrad.

Informuję również, że zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zawiadomienie to stanowi podstawę do zwolnienia radnego/ej od pracy zawodowej na czas potrzebny do wzięcia udziału w sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/Janusz Matuszak /