Na sesji w dniu 18 czerwca br. Rada Miejska w Przemkowie debatowała nad raportem o stanie Gminy Przemków za 2018 r. po czym przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Przemkowa Jerzemu Szczupakowi z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. Za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Przemkowa głosowało 11 radnych, 1 głosował przeciwko, 1 wstrzymał się od głosu. Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa podjęta została jednogłośnie.

W ostatniej nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym wprowadzono instytucję Raportu o stanie gminy, który ma stanowić podsumowanie pracy Burmistrza w poprzednim roku kalendarzowym. Dokument stanowi swoiste kompendium wiedzy o sytuacji na terenie Gminy, zawiera szczegółowe informacje o wielu dziedzinach ważnych dla funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i w syntetycznym ujęciu wskazuje jej tendencje rozwojowe. Porównanie z latami poprzednimi daje możliwość analizy zmian społeczno-gospodarczych, które dokonały się na przestrzeni lat, oraz zachodzących tendencji rozwojowych. Prezentacja aktualnej – wewnętrznej i zewnętrznej – sytuacji Gminy w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania pozwala wskazać wyzwania, jakie stoją przed jednostką w kolejnych latach. Wskazane w raporcie działania i zrealizowane w 2018 r. inwestycje prezentują działalność Burmistrza Przemkowa, podległego mu Urzędu Miejskiego w Przemkowie i jednostek organizacyjnych Gminy, którą podejmował w zakresie realizacji programów, strategii i uchwał Rady Miejskiej zmierzających do rozwoju Gminy Przemków. Raport o stanie Gminy Przemków za rok 2018 r. dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemkowie https://umprzemkow.bip.gov.pl/ (zarządzenie nr 63/19 Burmistrza Przemkowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie raportu o stanie gminy).

Podczas prezentacji raportu Burmistrz Przemkowa podkreślił przede wszystkim fakt zakończenia programu postępowania naprawczego finansów Gminy Przemków oraz omówił kluczowe zadania zrealizowane w 2018 roku. Po przyjęciu uchwał Burmistrz Przemkowa złożył serdeczne podziękowania Radnym Rady Miejskiej w Przemkowie za zaufanie i tak pozytywną ocenę swojej pracy w 2018 r.

Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak:

„Dzisiejsza decyzja Rady Miejskiej w Przemkowie to ocena pracy nie tylko mojej, ale przede ludzi z którymi współpracuję, zespołu którym kieruję. Pragnę serdecznie podziękować kierownikom i pracownikom Urzędu Miejskiego w Przemkowie, kierownikom i pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych za ciężką pracę na rzecz rozwoju naszej Gminy. Każdego dnia wspólnie podejmujemy trud, aby naszym mieszkańcom żyło się w Przemkowie lepiej i wygodniej. Przed nami nowe wzywania i jeszcze wiele trudnych zadań, ale jestem przekonany, że również w tym roku uda nam się zrealizować postawione przez nami cele i zamierzenia. Pozytywna ocena naszej pracy to nasz wspólny wysiłek, za który jeszcze raz wszystkim dziękuję”.