Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje o przyjęciu projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął program ochrony powietrza uchwałą z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych”.

Podstawą do Aktualizacji Programu była roczna ocena jakości powietrza za 2021 r. Aktualizację wykonano dla stref i substancji zanieczyszczających powietrze dla których w ocenie rocznej za rok 2021 wskazano przekroczenia norm jakości powietrza na podstawie diagnozy za 2021 r. (dane emisyjne z 2020 r. i meteorologiczne z roku 2021) , czyli:
− pyłu zawieszonego PM10 (strefy: miasto Legnica, dolnośląska),
− pyłu zawieszonego PM2,5 (strefy: aglomeracja wrocławska, miasto Legnica, dolnośląska),
− benzo(a)pirenu (strefy: aglomeracja wrocławska, miasto Legnica, miasto Wałbrzych dolnośląska),
− dwutlenku azotu (strefa aglomeracja wrocławska), − arsenu (strefy: miasto Legnica, dolnośląska).

Konsultacje społeczne potrwają do 30 marca 2023 roku. W tym terminie można zapoznać się z treścią aktualizacji Programu ochrony powietrza oraz składać uwagi, oraz wnioski.
W ramach konsultacji – 22 marca 2023 roku od godziny 9:00, s. 510 w budynku przy ul. Dobrzyńskiej nr 21-23 we Wrocławiu, odbędzie się również spotkanie dla społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać:
• pisemnie na adres: EKOMETRIA, ul. Orfeusza 2, 80-299 Gdańsk,
• drogą elektroniczną na adres e-mail: powietrze@ekometria.com.pl
• ustnie do protokołu w Wydziale Instrumentów Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, pokój 068, tel. 71/770-42-40.

Dokument dostępny jest TUTAJ

Dokument jest również dostępny w wersji papierowej w Wydziale Instrumentów Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, pokój 068, tel. 71/770-42-40.