OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEMKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

ASYSTENT RODZINY

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Termin składania ofert upływa w dniu: 28.06.2024 roku

1. Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada wykształcenie:
a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub
b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje, co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
6) posiada obywatelstwo polskie,
7) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
8) posiada nieposzlakowaną opinię,
9) posiada stan zdrowia pozwalający na świadczenie usług w/w,
10) posiada wiedzę niezbędną do wykonywania pracy na stanowisku asystenta rodziny, w szczególności zna przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi:
– kodeksu postępowania administracyjnego,
– ustawy o pomocy społecznej,
– ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
– ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej,
– znajomość metodyki pracy z rodziną i z dzieckiem.

2. Wymagania dodatkowe:

1) Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny.
2) Wysoka kultura osobista.
3) Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.
4) Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność.
5) Umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodziną.
6) Prawo jazdy kat. ”B” i posiadanie własnego środka lokomocji.
7) Dyspozycyjność.
8) Znajomość obsługi komputera i programów biurowych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zadania asystentów rodziny będą zgodne z zadaniami ujętymi w art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 177 ze zm.)
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy,
2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
3) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
6) wspieranie aktywności społecznej rodzin,
7) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
8) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
9) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
10) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
11) udzielanie wsparcia dziecku przez towarzyszenie mu podczas posiedzenia albo rozprawy z jego udziałem (o którym mowa w art. 76a § 1 ustawy Kodeks postępowania karnego),
12)podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
15) współpraca oraz koordynowanie pracy asystentów rodziny,
16) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny nie rzadziej, niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny Kierownikowi Ośrodka,
17) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
18) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
19) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
20) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą diagnostyczno-pomocową, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną,
21) ścisła współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie monitorowania sytuacji rodziny i realizacji planu pracy z rodziną,

4. Informacja o warunkach świadczenia usługi:

1) Czas pracy: pełny etat w zadaniowym systemie czasu pracy, oznacza to także pracę w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy (40 godz. tygodniowo).
2) Praca z rodzinami wskazanymi przez Kierownika Ośrodka – w miejscu zamieszkania rodziny lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
3) Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny,
2) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) Podpisana klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy,
4) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i/lub kwalifikacje,
5) Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
6) Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona,
8) Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
9) Oświadczenie kandydata dotyczące posiadania obywatelstwa polskiego,
10) Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
11) Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
12) Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji na stanowisko: Asystent rodziny zgodnie z art. 6 ust. 1 li. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 65/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”, zawartych w przedłożonych dokumentach aplikacyjnych.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Powstańców Styczniowych 7, 59-170 Przemków
w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Asystent rodziny” w terminie do dnia 28.06.2024 r. (decyduje data wpływu do Ośrodka).
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Niewykorzystane dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w dokumentach aplikacyjnych.
Kierownik może w każdym momencie unieważnić nabór.

Załączniki

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ Elżbieta Kasprzak
Przemków, dnia 04.06.2024 r.
Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych
dla osób uczestniczących w rekrutacji na wolne stanowisko pracy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1) informuję, że:
1) Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Przemkowie przy ul. Powstańców Styczniowych 7
2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: R.Wielgus „BHPEX” sp. z o.o. Zielona Góra ; iod@przemkow.pl
3) Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu obecnej rekrutacji na podstawie:
a) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy- podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. i ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.
b) przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
c) Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
a) podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych: Dostawcy programów i usług informatycznych.
5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie  formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej, niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 5 lat.
6) posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) Przetwarzanie Pani/Pana danych nie wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.
9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne