„Budowa budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Przemkowie”

– zamówienie publiczne – tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji

Zamawiający – Gmina Przemków, wszczyna postępowanie zamówień publicznych, na realizację zadania pn. „Budowa budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Przemkowie”, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załączniki do SWZ

Załączniki techniczne

ID postępowania na miniPortalu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20.04.2021r.

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania