„Budowa części dróg ul. Topolowej i Wielkie Piece w Przemkowie”
– zamówienie publiczne – tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji – postępowanie 2
Zamawiający – Gmina Przemków, wszczyna postępowanie zamówień publicznych, na realizację zadania pn. „Budowa części dróg ul. Topolowej i Wielkie Piece w Przemkowie”, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załączniki do SWZ

Załączniki techniczne

ID postępowania na miniPortalu

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wykonaniu umowy