Radni Rady Miejskiej w Przemkowie, na sesji w dniu 16.02.2021 r., uchwalili budżet Gminy Przemków na rok 2021. Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Przemkowie. Po raz pierwszy od wielu lat wydatki majątkowe zaplanowano na rekordowym poziomie blisko 13 mln złotych!!

Łącznie wydatki gminy zaplanowano w kwocie ponad 49 milionów złotych, z czego ponad 36 milionów to wydatki bieżące, a blisko 13 milionów pokryje wydatki majątkowe. Dochody budżetu to kwota obejmująca ponad 39 milionów złotych.

„Planowanie budżetu na 2021 rok było dużym wyzwaniem. Z jednej strony musieliśmy wziąć pod uwagę trudny rok w związku z pandemią COVID-19, która znacząco skomplikowała sytuację gospodarczą i zmniejszyła dochody gminy, zmuszając mnie często do wprowadzania oszczędności. Z drugiej strony miałem świadomość pilnych potrzeb i oczekiwań naszej lokalnej społeczności. – podsumowuje Jerzy Szczupak Burmistrz Przemkowa. – Jestem dumny, że udało nam się skonstruować budżet przemyślany i realny – optymalny! – który gwarantuje, przy zachowaniu obowiązkowych wskaźników budżetowych, ciągłość rozpoczętych wcześniej inwestycji i rozpoczęcie planowanych, stanowiących kontynuację rozwoju Przemkowa. 13 milionów złotych na wydatki majątkowe to ogromny sukces, szczególnie biorąc pod uwagę fakt pozyskania ponad 4,5 miliona złotych na inwestycje. Są to środki m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Ministerstwa Sportu. Wciąż oczekujemy na rozstrzygnięcia złożonych przez nas wniosków na remonty dróg, sieci czy rewitalizacji parku. Mogę zapewnić naszych mieszkańców, że nie zwalniamy. Uchwalenie budżetu daje nam zielone światło, że możemy rozpoczynać zapisane w nim zadania. Na nowe wciąż aktywnie poszukujemy zewnętrznych źródeł wsparcia”.

Wśród zadań inwestycyjnych w budżecie gminy na 2021 rok znalazły się m.in.:

  • Przebudowa dróg części ulicy Kościuszki i ks. Skiby, ulic Andersa, Krótkiej, Ratuszowej;
  • Rewitalizacja centrum miasta;
  • Rozbudowa cmentarza komunalnego;
  • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Leśna Góra;
  • Wymiana pokrycia dachowego Piotrowice 53;
  • Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – dokumentacja;
  • Rewitalizacja stadionu miejskiego;
  • Budowa ścieżek rowerowych.

W budżecie ujęte zostały zadania zgłaszane przez naszych mieszkańców od wielu lat – podkreślił Burmistrz. – Chodzi o zadania bardzo duże, których ukończenie wymagać będzie czasu i nastąpi w 2022 r. ale także te mniejsze, które podniosą w znaczący sposób jakość życia mieszkańców naszej gminy jak np. uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe czy zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, w tym w sołectwach w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego”.

Wśród zaplanowanych przedsięwzięć znalazło się również odzyskanie przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemkowie. W celu zdobycia środków finansowych na ten cel, przewidziano emisję obligacji komunalnych. W ten sposób po wielu latach starań o odzyskanie wodociągów, wrócą one do właściciela – Gminy. „Przejęcie PWiK zawsze było priorytetem, zarówno dla mnie jak i Radnych. W końcu przedsiębiorstwo, które nigdy nie powinno być sprzedane, wróci do mieszkańców. Mam nadzieję, że transakcję uda się przeprowadzić do września tego roku. Dzięki emisji obligacji transakcja w żaden sposób nie wpłynie na ceny wody.” – mówi Jerzy Szczupak.