Przemkowscy radni na sesji w dniu 26 czerwca br. udzielili wotum zaufania i absolutorium Jerzemu Szczupakowi, Burmistrzowi Przemkowa. Tym samym samorządowcy pozytywnie ocenili działalność burmistrza oraz wykonanie budżetu gminy za 2023 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu wyniosło 39,409 mln zł, w tym: dochody bieżące 35,265 mln zł i majątkowe 4,144 mln zł. Wydatki wyniosły 47,365 mln zł, w tym: wydatki bieżące 34,762 mln zł i wydatki majątkowe 12,603 mln zł. Najważniejsze inwestycje w Przemkowie w ubiegłym roku to m.in: rewitalizacja zabytkowego centrum miasta, przebudowa ul. Kamiennej i Kościuszki, przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy, przebudowa instalacji wodociągowej na terenie Osiedla Huta, budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, nabycie udziałów PWiK sp. z o.o. w Przemkowie. Przychody w 2023 r. zrealizowano w wysokości 18,204 mln zł rozchody w wysokości 1,781 mln zł. Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2023 r. wyniosło 27,094 mln zł, w tym z tytułu kredytów, emisji obligacji komunalnych 26,421 mln zł i tym samym, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, indywidualny wskaźnik obsługi długu został zachowany.

Zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym, w imieniu Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka, raport o stanie Gminy Przemków za 2023 rok przedstawiła Zastępca Burmistrza Magdalena Kania. Dokument podsumowuje działalność burmistrza i podległych mu jednostek organizacyjnych, w szczególności w zakresie m.in. realizacji programów, strategii i uchwał rady miejskiej, zadań inwestycyjnych, polityki gospodarczej, społecznej i sportowej gmin. Raport o stanie Gminy Przemków za 2023 rok podawany jest do publicznej wiadomości i dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemkowie, w zakładce Prawo i prace legislacyjne/ Akty prawne – Zarządzenie Nr 87/24 Burmistrza Przemkowa z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie raportu o stanie gminy.

W dalszej części sesji Rada Miejska zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy za ubiegły rok, informacją o stanie mienia komunalnego, przedstawiono również opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego przez burmistrza Jerzego Szczupaka sprawozdania finansowego. Wyjaśnień w sprawie wykonania zeszłorocznego budżetu i stanu mienia komunalnego udzieliła Magdalena Kania Zastępca Burmistrza oraz Ewa Spirzak-Staniszewska Skarbnik Gminy.

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu wydała pozytywną opinię z wykonania budżetu gminy Przemków w 2023 roku. Podobnego zdania była także Komisja Rewizyjna przemkowskiej Rady Miejskiej, która wnioskowała o udzielenie burmistrzowi absolutorium.

Przewodniczący Rady Szymon Lewandowski złożył na ręce Zastępcy Burmistrza Magdaleny Kania serdeczne gratulacje. Jak podkreślił, na podstawie przedłożonych sprawozdań i opinii nie można było podjąć innej decyzji. W imieniu burmistrza, podziękowania za pozytywną ocenę pracy w 2023 r. złożyła zastępca Magdalena Kania.