Na XXX sesji Rady Miejskiej w Przemkowie radni jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium burmistrzowi Jerzemu Szczupakowi z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. Gospodarzowi naszej gminy radni udzielili też wotum zaufania.

Sesja absolutoryjna odbyła się 17 czerwca br. w Przemkowskim Ośrodku Kultury. Zgodnie z najnowszymi wymogami ustawy o samorządzie gminnym burmistrz Jerzy Szczupak przedstawił raport o stanie Gminy Przemków za 2020 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza i podległych mu jednostek organizacyjnych, w szczególności w zakresie realizacji programów, strategii i uchwał rady miejskiej, zadań inwestycyjnych, polityki gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej gminy, bezpieczeństwa i porządku. Zgodnie z procedurą, przedstawienie raportu zakończyła debata na jego temat, a w dalszej kolejności radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi wotum zaufania.

Głosowanie nad absolutorium dla burmistrza poprzedziły określone procedury: odczytanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r., przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na ten temat, a także opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej, w tym Komisji Rewizyjnej. Wyjaśnień w sprawie wykonania zeszłorocznego budżetu udzieliła Skarbnik Gminy Ewa Spirzak-Staniszewska. Ze wszystkimi dokumentami radni zapoznali się wcześniej oraz omawiali na posiedzeniach komisji Rady.

Burmistrz Jerzy Szczupak dziękując radnym za pozytywną ocenę jego pracy w 2020 r. stwierdził: „Cieszę się z wyników dzisiejszego głosowania, szczególnie z uwagi na fakt, że miniony rok był wyjątkowo trudny z powodu pandemii. Zawsze najważniejsze dla mnie i podległych mi pracowników było i jest zapewnienie najwyższego poziomu usług i zadowolenie naszych mieszkańców. Widocznym efektem naszej pracy są wykonane inwestycje, a przede wszystkim pozyskane dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Robimy wszystko, aby nasza lokalna ojczyzna zmieniała się na lepsze. Chciałbym podziękować pracownikom Urzędu Miejskiego oraz kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych za ich zaangażowanie i pracę. Dzisiejsza pozytywna ocena to ocena pracy nas wszystkich. Jestem świadomy ogromu pracy w najbliższym okresie, ale jestem też pewny, że przy wsparciu naszych Mieszkańców i zaufaniu Radnych uda nam się zrealizować ambitne cele, takie, które będą miały wpływ na komfort naszego życia w Przemkowie. Chciałbym podziękować Radnym za ich ciężką pracę i współpracę ze mną, która układa się bardzo dobrze.”

Zarządzenie nr 100/21 Burmistrza Przemkowa z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie raportu o stanie gminy dostępny jest na stronie https://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie.