Dzisiaj Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak odebrał promesy wstępne na dofinansowanie planowanych do realizacji zadań na rekordową kwotę blisko 11 mln. złotych! Środki udało się pozyskać z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zadania, które zostaną wsparte pozyskanymi środkami to „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, wodociągowo-kanalizacyjnej oraz oświetleniowej na Osiedlu Głogowskim w Przemkowie” (kwota wsparcia to 9 480 206,00 zł) oraz „Rewitalizacja zabytkowego centrum Przemkowa poprzez utworzenie skwerów i deptaka” (kwota wsparcia to 1 497 813,00 zł).

Pozytywne rozstrzygnięcie dla Przemkowa to ogromny sukces naszej miejscowości i naszych mieszkańców! Pozyskaliśmy środki na zadania, które zajmują priorytetowe miejsce na mojej liście zadań inwestycyjnych. Od wielu lat przecież mieszkańcy osiedla Głogowskiego zgłaszają potrzeby w zakresie budowy dróg i powiązanej infrastruktury, tym bardziej, że jest to teren rozwojowy, wciąż przybywa nowych mieszkańców i zainteresowanych kupnem tam działek budowlanych. Także nasze centrum wymaga pilnej rewitalizacji, o którą nasi mieszkańcy dopytują od lat. Dzięki pozyskanemu wsparciu zmieni się nasze otoczenie, Przemków zmieni swój wizerunek i zdecydowanie podniesie się komfort życia naszych mieszkańców. A na tym, jako gospodarzowi Przemkowa, zależy mi najbardziej. Chciałbym kolejny raz serdecznie podziękować Posłowi Krzysztofowi Kubów za wsparcie i zainteresowanie sprawami naszej gminy i naszych mieszkańców” ” – podsumowuje burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak.

Pierwsza z inwestycji planowana do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” polega na budowie dróg, obecnie gruntowych, z materiałów przepuszczalnych z pasami zieleni wraz z modernizacją kanalizacji burzowej i budową infrastruktury oświetleniowej na największym i wciąż rozwijającym się osiedlu domów jednorodzinnych w Przemkowie, w części zabudowanej. Ponadto planowana jest modernizacja odcinka sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych i budowa z materiałów obecnie stosowanych zgodnie z obowiązującymi normami wraz z przepięciem istniejących przyłączy domowych. Przewidywana wartość inwestycji wynosi 10 540 206,48 zł, z czego blisko 90 % udało się pozyskać z Rządowego Funduszu Polski Ład. Deklarowana kwota udziału własnego wynosi 1 060 000,00 zł, z czego część środków pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin, w których funkcjonowały PPGR.

Drugi wniosek dotyczył zadania, w stosunku do którego na ukończeniu jest obecnie procedura projektowa, a bieżąca wartość kosztorysowa przekracza wielkość pozyskanego już na inwestycję dofinansowania. Chodzi o „Rewitalizację zabytkowego centrum Przemkowa poprzez utworzenie skwerów i deptaka”, na które Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1,5 mln złotych. Celem Gminy było uzupełnienie brakującego wkładu na realizację zadania w związku z wyższą niż zakładano wyceną przy zachowaniu kompleksowego zakresu rzeczowego. Przewidywana wartość inwestycji wynosi 3 497 812,50 zł, z czego udało się pozyskać dofinansowanie w łącznej kwocie blisko 3 mln złotych!

Ważna dla Przemkowa jest także informacja, że Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach pozyskał 3 420 000,00 złotych na budowę PSZOK w gminie Gaworzyce i w gminie Przemków. Budowa ma szanse rozpocząć się już w przyszłym roku. Dzięki realizacji inwestycji i budowie w Przemkowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nasi mieszkańcy będą mogli samodzielnie pozostawić posegregowane odpady komunalne, w tym wielkogabarytowe.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku. Program miał na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy w całej Polsce z 35 obszarów pogrupowanych w ramach 4 priorytetów. Każda jednostka mogła złożyć maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, a Gminie Przemków udało się pozyskać dofinansowanie na dwa z trzech złożonych wniosków.