Wsparcie ZUS
w związku z COVID-19

Dodatek solidarnościowy – wsparcie finansowe osób, które straciły źródło dochodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym COVID-19.

Kwota świadczenia to 1400 zł miesięcznie. Jest to kwota wolna od potrąceń i egzekucji

Dodatek możesz otrzymać za czerwiec, lipiec i sierpień 2020 r., przy czym najwcześniej za miesiąc, w którym złożyłeś wniosek.
Otrzymasz go, jeśli w 2020 r. pracowałeś na etacie co najmniej 60 dni i po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał z tobą umowę za wypowiedzeniem lub upłynął okres, na który umowa była zawarta.
Świadczenie otrzymają osoby bezrobotne, również takie, które zarejestrowały się w urzędzie pracy.
W okresie pobierania dodatku  solidarnościowego nie można otrzymywać równocześnie zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium z urzędu pracy.
Nie możesz mieć innego tytułu do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnego (w ZUS lub KRUS).
Przysługuje osobom legalnie przebywającym na terenie RP (w tym cudzoziemcom).

Jak złożyć wniosek o dodatek solidarnościowy:
Wniosek EDS możesz składać do 31 sierpnia 2020 r. wyłącznie elektronicznie przez portal Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Wniosek EDS możesz podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem PUE.
Informację o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego znajdziesz na PUE ZUS na profilu Ubezpieczonego w zakładce „Dokumenty i wiadomości” w skrzynce odbiorczej.

dodatek_solidarnosciowy-infografika