Dodatek węglowy to wsparcie w wysokości 3000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopodobne. Poniżej wyjaśniamy zasady ubiegania się o dodatek.

Dla kogo dodatek węglowy?

Dodatek węglowy przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel.

Dodatek węglowy przysługuje tym, którzy węgiel spalają w kotle, kominku, kozie, ogrzewaczu powietrza, trzonie kuchennym, piecokuchni, kuchni węglowej lub piecu kaflowym. Urządzenia te muszą być zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
Nie ma kryterium dochodowego.
Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.

Gdzie składać wnioski?

W Gminie Przemków wnioski do 30 listopada 2022 r. przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie. Wnioski można składać osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres: ul. Powstańców Styczniowych 7, 59-170 Przemków
Tel. 76 8319 200
E-mail: poczta@opsprzemkow.pl
E-PUAP: /przemkow_ops/SkrytkaESP
www.przemkow.naszops.pl

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Gmina ma maksymalnie miesiąc na wypłatę świadczenia (30 dni).

Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692).

WZÓR WNIOSKU:

  1. Wniosek_o_dodatek_węglowy_pdf

Pobierz i wydrukuj plik