Gmina Przemków otrzymała grant w wysokości 57 256,61 zł na zadanie pod nazwą „Modernizacja schodów wraz z wymianą barierki i punktu informacyjnego oraz wprowadzenie innych drobnych usprawnień w Urzędzie Miejskim w Przemkowie” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18.Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest wprowadzanie na stronie internetowej oraz w budynku Urzędu Miejskiego w Przemkowie usprawnień dla osób ze szczególnymi potrzebami m.in. osób z niepełnosprawnością, seniorów czy kobiet w ciąży.

Ze środków pozyskanych z grantu zostanie sfinansowana m.in. modernizacja klatki schodowej budynku urzędu oraz punktu informacyjnego w celu łatwiejszego dostępu dla osób z niepełnosprawnościami. Punkt wyposażony zostanie również w pętlę indukcyjną. Zakupiona zostanie mata ewakuacyjna, która w trakcie ewakuacji bezpiecznie pozwoli opuścić miejsce zagrożenia. Zakupione zostaną krzesła z podłokietnikami, które będą rozmieszczone w ciągach komunikacyjnych w budynku. Przygotowany zostanie film w języku migowym w tekście łatwym, opisujący działalność Urzędu Miejskiego w Przemkowie, który zamieszczony będzie na stronie internetowej gminy.

Wszystkie przedsięwzięcia przewidziane w ramach grantu zostaną wykonane do 30 czerwca 2023 r.