Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków do programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Z terenu gminy Przemków o dotację, która nie mogła przekroczyć 70 % wartości zadania, wnioskowały trzy jednostki:

Ochotnicza Straż Pożarna w Przemkowie – 20 000 złotych,

Ochotnicza Straż Pożarna w Jakubowie Lubińskim – 20 000 złotych,

Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrowicach – 20 000 złotych.

Każda z nich otrzymała maksymalną kwotę dofinansowania z WFOŚiGW.

Aby jednostki mogły zrealizować projekt i zakupić niezbędny sprzęt konieczne było zabezpieczenie w budżecie gminy kwoty 25 714,29 złotych.

Burmistrz Przemkowa po raz kolejny okazał wsparcie dla strażaków, aby mogli zrealizować zadanie i zapewnił wymagany wkład własny.

Każda jednostka otrzymała wsparcie z budżetu gminy w wysokości 30% kwoty finansowania projektu.

10 lipca 2020 r. wręczone zostały czeki okolicznościowe dla jednostek w powiatu polkowickiego. Promesy wręczał Krzysztof Kubów szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Łukasz Kasztelowicz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz przedstawiciele samorządów.

Łączna pozyskana kwota na wsparcie jednostek OSP z gminy Przemków wynosi

85 714,29 złotych !!!

Zakupiony sprzęt uzbrojenia, wyposażenie osobiste ochronne strażaków, sprzęt łączności oraz sprzęt techniki specjalnej posłużą do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz osób czasowo przebywających na jej terenie.