Zakończyła się realizacja projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanej części Przemkowa poprzez remont chodników i dróg” dofinansowanego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem konkursu było wsparcie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach Dolnego Śląska o niskich dochodach podatkowych poprzez udzielenie dotacji celowej na realizację projektów z zakresu zadań własnych gminy, realizujących cele Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, dotyczące podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

„Dzięki przyznanej pomocy możliwa była kontynuacja procesu wielowymiarowej rewitalizacji zdegradowanego centrum Przemkowa w celu poprawy wizerunku naszego miasta. Ogromne znaczenie ma także codzienne poruszanie się po Przemkowie, a wykonany remont na pewno w znacznej mierze to ułatwi” – mówi Jerzy Szczupak Burmistrz Przemkowa.

W ramach realizacji projektu wykonany został remont chodników części ul. Zamkowej i ul. Powstańców Styczniowych, remont nawierzchni dróg ul. Nowa i ul. Reja oraz wykonane zostały prace drogowe rozbiórkowe wraz z wykonaniem podbudowy części drogi ul. Zamkowa. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa wykonał przedmiotowe zadania za kwotę 235 176,67 zł. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 96 955,63 zł. W ramach kontynuacji prac wykonano nową nawierzchnię ul. Powstańców Styczniowych oraz części ul. Zamkowa.

Przemków skorzystał już z dofinansowania w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w latach 2016  – 2018.