Po raz kolejny Gmina Przemków skorzysta z dofinansowania w ramach Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Złożony przez Gminę wniosek w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanej części Przemkowa poprzez remont chodników i dróg” został pozytywnie rozpatrzony i uzyskał dofinansowanie w kwocie 96 555 zł.

17 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego 25 gminom zostaną wręczone promesy na dofinansowanie wyłonionych zadań.

„Przyznane środki pozwolą kontynuować rozpoczęty przez nas proces kompleksowej, wielowymiarowej rewitalizacji zdegradowanego centrum Przemkowa. Wyremontowane zostaną kolejne chodniki i drogi, które z całą pewnością ułatwią mieszkańcom codzienne poruszanie się po Przemkowie, ale przede wszystkim wpłyną na poprawę wizerunku naszego miasta” – mówi Jerzy Szczupak Burmistrz Przemkowa.

Celem konkursu było wsparcie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach Dolnego Śląska o niskich dochodach podatkowych poprzez udzielenie dotacji celowej na realizację projektów z zakresu zadań własnych gminy, realizujących cele Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, dotyczące podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

Po przeprowadzeniu procedury wyłonienia wykonawcy przedmiotowego zadania, wykonany zostanie remont dróg i chodników wyznaczonych ulic centrum Przemkowa – chodników części ulicy Zamkowej, ulicy Powstańców Styczniowych, ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Zamkowej oraz remont nawierzchni dróg ulicy Reja, części ulicy Zamkowej, ulicy Powstańców Styczniowych i Nowej.

Przemków skorzystał już z dofinansowania w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w latach 2016  – 2018.