CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zaktywizowanie zawodowe: 25 osób niezatrudnionych (znajdujących się w szczególnie w trudnej sytuacji na rynku pracy) oraz poprawa sytuacji zawodowej 9 osób pracujących (ubogich, zatrudnionych na umowy krótkoterminowe i cywilnoprawne) – (min.19K), w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących województwo dolnośląskie (w tym min. 14os. zamieszkujących obszary wiejskie) – zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – w okresie 01.12.2021-30.04.2023 – poprzez rozwój i wsparcie postaw przedsiębiorczych, nabycie umiejętności zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz utworzenie 30 nowych i trwałych przedsiębiorstw.

OFEROWANE WSPARCIE

1. Wsparcie szkoleniowe umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej realizowane przed rozpoczęciem działalności.
2. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł netto.
3. Finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 2 600,00 zł. netto wypłacane przez 12 miesięcy.
Beneficjent zapewnia Uczestnikom Projektu wsparcie towarzyszące, które przysługuje uczestnikom w ramach projektu, w tym:
– materiały szkoleniowe i dydaktyczne
– catering podczas szkoleń,
– zwrot kosztów dojazdu dla uczestników szkoleń.

GRUPA DOCELOWA:

– 34 osoby (w tym 19 kobiet i 15 mężczyzn.), w tym co najmniej 14 osób zamieszkujących obszary wiejskie województwa dolnośląskiego, należące do jednej z grup:
a) 25 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. :
– osoby w wieku 50 lat i więcej,
– kobiety,
– osoby z 
niepełnosprawnościami,
– osoby długotrwale bezrobotne
– osoby z niskimi kwalifikacjami
b) 9 osób pracujących, należących do jednej z poniższych grup:
– osoby, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu,
lub
-osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają ̨120 % wysokości minimalnego wynagrodzenia,

Szczególne wsparcie kierowane jest do osób zwolnionych po 1 marca 2020r.

Formularze zgłoszeniowe w ramach naboru będą przyjmowane w terminie: od 12.01.2022 roku do 25.01.2022 roku.

BIURO PROJEKTÓW
ul. Brzozowa 3b/4
52-200 Wysoka
Tel. 570-507-083
mail: biuro@conceptcaz.pl