Szanowni Państwo:
Fundacja Eudajmonia ogłasza kolejny nabór wniosków na prowadzenie działalności gospodarczej! Prosimy o udostępnianie tej informacji.
Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: od 13.05.2022 do dnia 27.05.2022r.
Rekrutacja Etap I:  złożenie przez Kandydata formularza rekrutacyjnego
Rekrutacja Etap II: rozmowa z Doradcą zawodowym
Zapraszamy do składania wniosków!
Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Kasa na start  wraz z załącznikami.
Zapraszamy do składania formularzy.
Więcej informacji na stronie:
https://www.eudajmonia.pl/index.php?p=new&idg=mg,2&id=540

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy również do kontaktu:
Biuro Fundacji Eudajmonia ul. Borówkowa 5A, 59-100 Polkowice tel: 076 – 753 91 39
Kierownik projektu: Marta Sokołowska, m.sokolowska@eudajmonia.pl  tel. 609 742 183

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest tworzenie nowych i  trwałych  miejsc pracy poprzez zatrudnienie min. 90% z 28 osób  26 osób z niepełnosprawnością od 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia – biernych zawodowo, bezrobotnych  i zamieszkujących  teren województwa  dolnośląskiego. W efekcie projektu zostanie utworzonych  26 miejsc pracy w ramach udzielonych  EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej  oraz 26 osób otrzyma  bezzwrotne środki na podjęcie działalności.
Dla kogo?
Jeśli jest osobą z niepełnosprawnością pozostającą bez zatrudnienia mieszkającą w województwie –  dolnośląskim czyli:
– bezrobotną lub bierną zawodowo
– powyżej 30 roku życia
– lub  osobą z niepełnosprawnością w szczególnej sytuacji  na rynku pracy tj.:
– osobą 50+
– długotrwale bezrobotną
– osobą z niskimi kwalifikacjami
Skontaktuj się z nami!
W ramach projektu oferujemy:
– szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
– przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w wysokości 23 050,00 zł
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzyma minimalnie 26 uczestników projektu. Jednorazowe wsparcie finansowe przyznawane będzie wyłącznie w formie stawki jednostkowej w wysokości 23 050,00 zł.
Z uwagi na pandemię i konieczność przeciwdziałania kryzysowi społeczno–gospodarczemu, wywołanemu COVID, projekt zakłada, że wszyscy uczestnicy projektu, którzy utracili zatrudnienie po 01 marca 2020 roku, otrzymają środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości i rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów dostępu i  pozytywnej oceny  wniosku o pozyskanie dotacji.)
– przyznanie pomostowego wsparcia finansowego w wysokości śr.  2000 zł miesięcznie (od 6 do 12 miesięcy)
Uczestnicy projektu będą mogli ubiegać się również o wsparcie pomostowe w wysokości  śr. 2000 zł/miesięcznie na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia biznesu.
Pozdrawiam
Zespół Fundacji Eudajmonia

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w jednostce jest Fundacja Eudajmonia. Dokładne informacje dotyczące zasad
przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie fundacji
pod adresem:  Klauzula o Przetwarzaniu Danych Osobowych Fundacji Eudajmonia