Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania

 

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i późn. zm.) pracodawcom zarówno osobom fizycznym jak i prawnym, którzy po 1 stycznia 2004 r. zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeśli spełniają dwa warunki:

 

 • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u

pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

 • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej

pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.

Uwaga: Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Zgodnie z art. 36 ust. 15 ustawy pracodawcy są obowiązani powiadomić wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której mieszka młodociany o zawarciu z nim umowy w celu przygotowania zawodowego (albo przyjęcia go na kurs kwalifikacyjny zawodowy) w terminie 14 dni od zawarcia umowy. co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia. Należy także poinformować o rozwiązaniu umowy lub innych zmianach w umowie w terminie 14 dni od powstania tych zmian.

Informację należy złożyć wg załączonego wzoru załącznik nr 1.

 

Kwota dofinansowania:

 

– W przypadku nauki zawodu do 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia),

– 10 000 zł w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust.1 ustawy Prawo oświatowe (po 1 września 2019 r.)

– W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

Kwoty dofinansowania określone podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

 

W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

 

Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, udzielone podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 i 1948), stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

Pomoc de minimis wg zasady „de minimis non curat lex”, czyli „prawo nie troszczy się o drobiazgi”

Państwa członkowskie uznały, że jest graniczna kwota wsparcia przedsiębiorcy, która nie będzie stanowiła przełomu w jego działalności i nie zachwieje zasady zdrowej konkurencji – obecnie jest to 200 tys. euro (graniczny limit wsparcia dla przedsiębiorcy w ciągu 3 lat podatkowych) lub 100 tys. euro dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów lub 15 tys. euro pomocy de minimis w rolnictwie.

 

 

Termin Składania dokumentów:

 

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonania określonej pracy.

 

 

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

(wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 2).

 • Załączniki do wniosku:
  • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
  • Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy.
  • Kopia dokumentu potwierdzającego datę zdania egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( dyplom lub świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu).
  • Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika
  • Oświadczenie potwierdzające adres zamieszkania młodocianego pracownika na terenie gminy Przemków z zamiarem stałego pobytu.
  • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników ( dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne)
  • Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie osoby u pracodawcy w celu prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego pracownika lub pełnomocnictwo do prowadzenia zakładu w imieniu pracodawcy – dotyczy przypadku, kiedy przygotowanie zawodowe prowadzi inna osoba niż pracodawca.
  • Kopia świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy – dotyczy przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.
  • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
  • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
  • W przypadku, gdy pracodawca są wspólnicy Spółki Cywilnej, do wniosku powinna być dołączona umowa spółki wraz z jej ewentualnymi aktualizacjami.
  • Wypełniony formularzinformacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  • Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczeniao wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
   o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  • Inne dokumenty/informacje na prośbę organu.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.

 • Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.

Z treści pełnomocnictwa powinien jasno wynikać jego szczegółowy zakres tj. umocowania jakich czynności, w jakim postępowaniu, przed jakim organem może dokonywać pełnomocnik w imieniu swojego mocodawcy. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 j.t.) złożenie

 

 

 

Załączniki, które mogą być złożone w formie kopii muszą być obustronnie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu 

 

 

 

 

 

Miejsce składania dokumentów

 

Dokumenty wraz z załącznikami należy przesłać pocztą:

Urząd Miejski w Przemkowie

 1. Plac Wolności 25
  59-170 Przemków

lub złożyć osobiście w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemkowie

 

Organ przyznający dofinansowanie

 

Dofinansowanie przyznaje Burmistrz Przemkowa, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków wynikających z art. 122 prawo oświatowe.

 

 

Forma przyznania dofinansowania:


Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

 

 

 

Termin realizacji sprawy:


Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

 

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Burmistrza Przemkowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Podstawa prawna

 • 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn.zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2017 r., poz. 1644)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1808 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz.311 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz.312 z późn. zm).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).