Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach informuje, że w II kwartale 2019 r. pobrano próby wody do analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej z wodociągów sieciowych Przemków, Szklarki, Wysoka, Ostaszów, Wilkocin/teren gminy Przemków/ w zakresie monitoringu kontrolnego. Badania wykazały, że woda pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym pobrana z przedmiotowych wodociągów sieciowych, w zakresie badania parametrów, odpowiada wymaganiom sanitarnym ustalonym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.