Burmistrz Przemkowa zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach II otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sportu w Gminie Przemków w 2021 roku.

Kandydatury można zgłaszać na załączonym formularzu (podpisanym przez kandydata oraz osobę upoważnioną
do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającej) do dnia 21 maja 2021 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu) w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemkowie w godzinach pracy Urzędu lub pocztą elektroniczną na adres: a.prus@przemkow.pl

Informacja wraz formularzem zgłoszenia do komisji konkursowej