Burmistrz Przemkowa zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej, która zostanie
powołana w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania
publicznego w zakresie sportu w Gminie Przemków w 2022 roku.

Kandydatury można zgłaszać na załączonym formularzu (podpisanym przez kandydata oraz osobę upoważnioną
do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającej) do dnia 10 stycznia 2022 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu) w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemkowie w godzinach pracy
Urzędu lub pocztą elektroniczną na adres: anna.prus@przemkow.pl

Informacja wraz z formularzem zgłoszenia do komisji konkursowej.