Informujemy, że doprecyzowaniu uległy zapisy dokumentacji konkursowej – Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. Do aplikowania o środki uprawnione są wszystkie gminy, które uzyskają pozytywną opinię terenowego oddziału KOWR dotyczącą funkcjonowania zlikwidowanego PGR na obszarze danej gminy. Celem programu jest wsparcie w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Wszystkie dzieci z miejscowości z terenu Gminy Przemków, które miały krewnego (w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny), pracującego niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkującego w miejscowości lub gminie objętej PPGR mogą ubiegać się o sprzęt komputerowy.

Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich oraz pełnoletni uczniowie szkół średnich mieszkający w miejscowościach, w których funkcjonowały PGR-y do dnia 29 października 2021 roku mogą składać w Urzędzie Miejskim w Przemkowie stosowne oświadczenia. Wsparcie przysługuje uczniom, którzy:
– zamieszkują w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
– są członkami rodzin osób pracujących w PGR-ach,
– nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Gmina Przemków, na podstawie złożonych oświadczeń, planuje złożenie wniosku w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

Oświadczenia można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Przemkowie, Plac Wolności 25, 59-170 Przemków. Informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji tel. 76 8 320 483, 76 8 320 487.

Dokumenty potwierdzające zatrudnienie członka rodziny w PPGR (np. świadectwo pracy) należy przedłożyć do weryfikacji składając oświadczenie. Dokumenty należy składać kompletne łącznie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Złożenie oświadczenia nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. Realizacja programu przez Gminę Przemków uzależniona jest od pozyskania grantu.

Projekt Cyfrowa Gmina – Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” realizowany jest w ramach Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT – EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia i jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Regulamin_Konkursu_Grantowego_14102021_-_2

Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzicaopiekuna_prawnego-2

Załącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobie-1