W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa grypy oraz koronawirusa, Burmistrz Przemkowa odwołuje wszystkie imprezy, spotkania, zebrania, wycieczki, ćwiczenia, mecze sportowe, rozgrywki, turnieje organizowane przez gminne jednostki organizacyjne, sołectwa Gminy Przemków, Ochotniczą Straż Pożarną, Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Przemków, począwszy od 12 marca br.  Zakaz obowiązuje do odwołania.

Komunikat o wystosowaniu rekomendacji ma charakter prewencyjny i profilaktyczny.

Na polecenie Burmistrza w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz dyrektorów i kierowników jednostek podległych. Wszyscy obecni zostali poinstruowani o zasadach postępowania w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem się wirusa. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego wykonuje w tym zakresie decyzje i zalecenia Wojewódzkiego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Prosimy o ograniczenie do minimum wizyt osobistych w urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy. Sprawy prosimy załatwiać telefonicznie bądź mailowo.

Prosimy o ograniczenie do minimum kontaktów z instytucjami publicznymi zakładów opieki zdrowotnej, w przypadkach pilnych prosimy kontaktować się telefonicznie lub mailowo.

Prosimy stosować wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie seniorów oraz jeżeli to możliwe, ograniczyć przebywanie seniorów w miejscach publicznych, w codziennych czynnościach takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych, poprosić o pomoc bliskich.

   Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów

Zakazy i zalecenia przekazane na dzisiejszym zebraniu:

1. Ograniczenie do niezbędnego minimum wstępu osób trzecich, w tym również rodziców / opiekunów prawnych na teren szkoły.

2. Daleko idącą ostrożność i rozwaga w podejmowanych aktywnościach związanych z podróżowaniem uczniów i pracowników szkoły, w tym:

odwołania wszelkich wycieczek (krajowych i zagranicznych) i zajęć organizowanych za pośrednictwem szkoły, POKiB, świetlic wiejskich,

zakaz przyjmowania gości oraz organizacji wydarzeń z udziałem obywateli państw, w których występuje duża liczba potwierdzonych przypadków zakażenia.

3. Zamknięcie Biblioteki Publicznej na okres do dnia 25 marca br.

4. Zakaz planowania wyjazdów na imprezy, konkursy i inne wycieczki szkolne.

5. Kontrola stanu zdrowia pracowników podległych jednostek organizacyjnych.

6. Wstrzymanie wynajmu pomieszczeń (sale lekcyjne, sale gimnastyczne, itd.) firmom zewnętrznym w drodze porozumienia.

7. Odwołania wszystkich rozgrywek sportowych na terenie gminy, w salach gimnastycznych i boiskach w tym boisku Orlik.

8. Bieżące monitorowanie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej.