Zakończyły się kompleksowe prace remontowe drogi części ulicy Głogowskiej, Plac Wolności i Wiśniowej. Remont nawierzchni obejmował odcinek ponad 570 m. Droga gminna objęta projektem, przebiegająca przez zabytkowe centrum Przemkowa, była w bardzo złym stanie technicznym, co zagrażało bezpieczeństwu drogowemu. W wielu miejscach widoczne były spękania, przełomy, podmycie poboczy. W ramach inwestycji odbudowana została nawierzchnia asfaltowa, wykonano regulację istniejących studzienek wodno-kanalizacyjnych oraz kanalizacji burzowej. Na odcinku drogi przy ul. Wiśniowej i Glogowskiej wymienione zostały zniszczone płyty chodnikowe na kostkę betonową.

29 września br. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podpisał umowę na dofinansowanie przebudowy dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Przemków otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 340 tys. zł na realizację w/w operacji. Wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE wykonała przedmiotowe zadanie za kwotę 488 185,92 zł.

W ramach kompleksowego wykonania remontu w/w odcinka drogi, wcześniej wykonano remont kanalizacji deszczowej obejmujący wymianę jej odcinków, przebudowę studni włazowych oraz wykonanie nowych studzienek ściekowych ulicznych, a także wykonanie nowych zjazdów i pobocza przy zajezdni PKS. Na przedmiotowy zakres prac Gmina otrzymała pomoc finansową z Powiatu Polkowickiego w formie dotacji celowej w wysokości 100 tys. zł.

W listopadzie zakończyła się również budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w centrum miasta. Celem zadania było doprowadzenia wody na cele bytowo-gospodarcze dla istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Plac Wolności i ul. Głogowskiej oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych z nieruchomości przy ul. Plac Wolności 19. Realizacja zadania poprawiła stan infrastruktury technicznej (wodnej) oraz bezpieczeństwo zdrowotne i higienę życia poprzez ograniczenie dostępu do zanieczyszczonych źródeł zaopatrzenia w wodę. Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego EKO-BAU z Jerzmanowej, a na wykonanie inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w formie dotacji celowej w kwocie 112 210,00 zł. Celem konkursu było wsparcie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach Dolnego Śląska o niskich dochodach podatkowych poprzez udzielenie dotacji celowej na realizację projektów z zakresu zadań własnych gminy, realizujących cele Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, dotyczące podniesienia poziomu bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury technicznej. Przemków skorzystał już z dofinansowania w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w latach 2016 – 2019.

Obecnie, po wykonaniu wszystkich niezbędnych prac drogowych na odcinku ul. Głogowskiej, Gmina przygotowuje się do wprowadzenia zatwierdzonej zmiany stałej organizacji ruchu w centrum miasta o czym będziemy Państwa szczegółowo informować w najbliższym czasie. Zmiany, która ma ułatwić ruch pieszy i samochodowy w centrum miasta, a ty samym zwiększyć bezpieczeństwo drogowe.
Są to kolejne wyremontowane drogi na terenie Gminy Przemków, na które pozyskano środki pozabudżetowe. Gmina złożyła już kolejne wnioski starając się o dofinansowanie przebudowy dróg m.in. ul. Kościuszki, ul.Andersa, ul. Topolowej.