Burmistrz Przemkowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok”. Uwagi lub propozycje zmian w formie pisemnej prosimy kierować elektronicznie na adres: j.majewska@przemkow.pl lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemkowie (parter budynku) w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku tj. od 7.00 do 15.00, we wtorek od 8.00 do 16.00. Konsultacje projektu programu będą odbywać się od 6 listopada 2019 r. do 20 listopada 2019 r.

 

Zarządzenie 140/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Formularz konsultacji