Burmistrz Przemkowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok”. Uwagi lub propozycje zmian w formie pisemnej prosimy kierować elektronicznie na adres: j.majewska@przemkow.pl lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemkowie (parter budynku) w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku tj. od 7.00 do 15.00. Konsultacje projektu programu będą odbywać się od 10 listopada 2020 r. do 24 listopada 2020 r.

DO POBRANIA: