Burmistrz Przemkowa informuje, że Prezydent Miasta Legnicy, na podstawie udzielonych pełnomocnictw oraz stosownie do treści art. 39 oraz 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247) prowadzi postępowanie z udziałem społeczeństwa dla projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Postępowanie jest prowadzone w imieniu i na rzecz następujących jednostek samorządu terytorialnego: Gmina Chocianów, Gmina Chojnów, Gmina Miejska Chojnów, Gmina Gaworzyce, Gmina Głogów, Gmina Miejska Głogów, Gmina Góra, Gmina Grębocice, Gmina Jemielno, Gmina Jerzmanowa, Gmina Kotla, Gmina Krotoszyce, Gmina Kunice, Gmina Legnica, Gmina Legnickie Pole, Gmina Lubin, Gmina Miejska Lubin, Gmina Miłkowice, Gmina Niechlów, Gmina Pęcław, Gmina Polkowice, Gmina Prochowice, Gmina Przemków, Gmina Radwanice, Gmina Rudna, Gmina Ruja, Gmina Ścinawa, Gmina Wąsosz, Gmina Żukowice, Powiat Górowski, Powiat Legnicki, Powiat Polkowicki.
Z pełną dokumentacją sprawy można się zapoznać pod następującymi adresami stron internetowych:
1. https://konsultacje.legnica.eu/konsultacje/48
2. http://um.bip.legnica.eu/uml/konsultacje-spoleczne/ogloszenie-o-przeprowad/25931,Konsultacje-spoleczne-projektu-dokumentu-pn-Strategia-Zintegrowanych-Inwestycji-.html
Dokumentacja postępowania obejmuje:
• Projekt „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”.
• Projekt „Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”.
• Treść uzgodnień z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i art. 58 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (…), w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.
Ze względu na niewielki zasięg oddziaływania, realizacja postanowień „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2027” nie spowoduje wystąpienia oddziaływań transgranicznych, w związku z czym postępowanie w tym zakresie nie jest prowadzone.
Informuje się o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących zarówno projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”, jak również projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie od 03.04.2021 r. do 26.04.2021 r.:
• za pośrednictwem dedykowanego formularza on-line znajdującego się pod adresem:
https://ankieta.deltapartner.org.pl/strategia_lgof , lub
• pisemnie na adres Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica (z dopiskiem: Konsultacje Strategii ZIT LGOF), lub
• przy pomocy poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres: bok@legnica.eu (w temacie wiadomości wpisując: Konsultacje Strategii ZIT LGOF).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, na mocy udzielonych pełnomocnictw, jest Prezydent Miasta Legnicy.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.