Burmistrz Przemkowa

Gminny Komisarz Spisowy

 ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydata na rachmistrza terenowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Przemków.

Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

1) być pełnoletnim,

2) zamieszkiwać na terenie danej gminy Przemków,

3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dodatkowe umiejętności:

6) posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,

7) praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,

8) pełna sprawność fizyczna,

9) komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),

10) obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,

11) posiadanie prawo jazdy kat. B.

 

Informacje ważne dla osób składających oferty:

1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,

2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 08 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:

1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

– imienia i nazwiska,

– adresu zamieszkania,

– telefonu,

– adresu email.

2) Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

3) Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składanie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejsce składania ofert:

Wymaganie dokumenty należy składać osobiście w Kancelarii Urzędu w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Miejski w Przemkowie, 59-170 Przemków ul. Plac Wolności 25 z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Uwagi:

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane

 

Zastępca
Gminnego Komisarza Spisowego

/-/ Leszek Frąckowiak

zgłoszenie-kandydata

klauzula informacyjna RODO dla kandydatów na rachmistrzów