OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w PRZEMKOWIE
poszukuje na stanowisko pracy
ASYSTENT RODZINY

Data rozpoczęcia pracy : 1 września 2021 r.
Termin składania ofert upływa w dniu : 30.06.2021 r.

1. Wymagania niezbędne dla osoby aplikującej:

Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

a) wysoka kultura osobista,
b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
c) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
d) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
e) umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodziną,
f) doświadczenie w pracy na stanowisku asystenta rodziny,
g) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
h) co najmniej dwuletni staż pracy z rodziną,
i) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
j) posiada nieposzlakowaną opinię,
k) posiada wiedzę niezbędną do wykonywania pracy na stanowisku asystenta rodziny, w szczególności zna przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi :
– kodeksu postępowania administracyjnego,
– ustawy o pomocy społecznej,
– ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
– ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
– znajomość metodyki pracy z rodziną i z dzieckiem.
l) prawo jazdy kat.”B” i posiadanie własnego środka lokomocji.

3. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust.1 ustawy,
b) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
c) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
f) wspieranie aktywności społecznej rodzin,
g) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
h) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
i) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
j) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach
psychoedukacyjnych,
k) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
dzieci i rodzin,
l) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
m) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem“ (Dz.U z 2020 r. poz.1329 ze zm),
n) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
o) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
p) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
q) sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
r) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
s) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 26 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

4. Informacje o warunkach pracy na stanowisku :

1) Czas pracy: pełny etat w zadaniowym systemie czasu pracy, oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy (40 godz. tygodniowo).
2) Praca z rodzinami wskazanymi przez Kierownika Ośrodka – w miejscu zamieszkania rodziny lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
3) Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca jest prowadzona.
4) Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys (CV),
2) List motywacyjny ( podanie o pracę ),
3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom),
5) Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
6) Kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach,
7) Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) Oświadczenie kandydata, że nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona,
9) Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
10) Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
z pełni praw publicznych,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres : 59-170 Przemków,
ul. Powstańców Styczniowych 7 w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem : “ Dotyczy ogłoszenia na stanowisko Asystent rodziny “ w terminie do dnia 30.06.2021 r. ( decyduje data wpływu do Ośrodka ).
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Niewykorzystane dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w dokumentach aplikacyjnych.

Kierownik może w każdym momencie unieważnić nabór.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą : “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji na stanowisko : Asystent rodziny z art.6 ust. 1 li. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 65/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ).

Przemków, dn.16 czerwca 2021 r.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ Elżbieta Kasprzak

Dokumenty do pobrania:
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z klauzulą informacyjną RODO