URZĄD MIEJSKI W PRZEMKOWIE
Plac Wolności 25
59-170 Przemków

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor w Referacie Usług Wspólnych

1. Oferujemy:

a) stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
b) dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę jubileuszową,
c) terminowo wypłacane wynagrodzenie,
d) pracę w stałych godzinach 7:00 – 15:00,
e) udział w szkoleniach/kursach, dofinansowanie do studiów,
f) pakiet socjalny, w tym między innymi: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe,
g) możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego,
h) dofinansowanie do zakupu okularów.

2. Wymagania niezbędne:

a) doświadczenie zawodowe min 5 lat pracy przy wykształceniu średnim, min 3 lata w przypadku wykształcenia wyższego,
b) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia.

3. Wymagania dodatkowe:

a) wykształcenie (charakter lub typ szkoły) – wyższe ekonomiczne lub administracyjne, wymagany profil (specjalność) – rachunkowość, finanse,
b) posiadane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z pracą w księgowości finansowo-budżetowej,
c) znajomość i umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów ustawy rachunkowości,
o sprawozdawczości budżetowej, o finansach publicznych, o podatku od towarów i usług, klasyfikowania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
d) umiejętność prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej, sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych
e) umiejętność obsługi komputera i programów – WINDOWS, Microsoft Office (Word – edytor tekstów, Excel – arkusz kalkulacyjny),
f) umiejętność pracy w zespole,
g) predyspozycje osobowościowe – dokładność, operatywność, umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków, kreatywność, łatwość podejmowania decyzji, odporność na stres.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Zadania główne:
Prowadzenie pełnej księgowości Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie w szczególności:
a) Coroczne opracowywanie w porozumieniu z kierownikiem jednostki obsługiwanej planu dochodów i wydatków.
b) Dekretowanie dokumentów księgowych oraz sprawdzanie ich pod względem formalno-rachunkowym.
c) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu
d) Zgłaszanie na bieżąco do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych osób zatrudnionych, zwalnianych oraz dokonywanie wszelkich zmian i korekt deklaracji ZUS w tym zakresie.
e) Naliczanie wypłat wynagrodzeń oraz pozostałych należności dla wszystkich pracowników zatrudnionych w w/w jednostkach oświatowych.
f) Sporządzanie miesięcznych deklaracji dotyczących składek ZUS i podatku dochodowego.
g) Sporządzanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń do celów emerytalno-rentowych pracowników jednostki obsługiwanej oraz do innych celów na wniosek pracownika.
h) Bieżące prowadzenie ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych na rzecz w/w jednostki oświatowej.
i) Kontrola legalności, celowości oraz gospodarności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu obsługiwanej jednostki.
j) Prowadzenie ewidencji syntetyczno-analitycznej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych oraz rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie obsługiwanej jednostki.
k) Prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej wydatków i dochodów własnych.
l) Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej funduszu socjalnego.
m) Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji finansowej,
n) Opracowywanie analiz finansowych obsługiwanej jednostki.
o) Terminowe, zgodne z przepisami sporządzanie, na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej, sprawozdań finansowych i budżetowych.
p) Sporządzanie informacji do sprawozdań statystycznych z zakresu prowadzonych spraw.
2) Inne:
a) Nadzór nad sprawozdawczością, sporządzanymi wynagrodzeniami oraz rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych wszystkich jednostek obsługiwanych przez Referat Usług Wspólnych.
b) aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie realizowanych obowiązków,
c) wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych w tym dyżurów związanych
z organizacją cyklicznych imprez organizowanych przez Urząd.

5. Informacja o warunkach pracy:

Praca na II piętrze budynku Urzędu. Brak windy. Budynek z podjazdem. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim na parterze budynku, utrudniony dostęp do wyodrębnionego stanowiska pracy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz bezpośrednim kontaktem z klientami Urzędu.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przemkowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem,
b) życiorys – curriculum vitae,
c) oryginał kwestionariusza osobowego,
d) kopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
e) kopie świadectw bądź dyplomów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
f) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych
h) oświadczenie  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
j)  w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego –  kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, określonego przepisami o służbie cywilnej (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
k)  w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z preferencyjnych zasad zatrudnienia – oświadczenie o niepełnosprawności,
l)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów bieżącego naboru, (przykładowy wzór: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody. Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych, którym jest Burmistrz Przemkowa, przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody
w dowolnej formie i w dowolnym momencie”).
m) fakultatywne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji na wolne stanowiska i organizowane zastępstwa pracowników,
n) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: ESP: /UMPrzemkow/SkrytkaESP w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu tj.:

Urząd Miejski w Przemkowie
Plac Wolności 25
59-170 Przemków

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Inspektor Referacie Usług Wspólnych w terminie do dnia 17 września 2021 r. do godz. 15.00. W przypadku oferty przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do urzędu.

W przypadku dużej liczby kandydatów w ramach procedury naboru przewiduje się przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego, którego wynik przesądzi o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę kwalifikacyjną zostanie zaproszonych dziesięć osób z najwyższym wynikiem osiągniętym na testach kwalifikacyjnych.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcom.
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Przemkowie jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Informację o wyniku naboru zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /http://umprzemkow.bip.gov.pl// oraz na tablicy informacyjnej.
Burmistrz może w każdym momencie unieważnić nabór.

Dokumenty do pobrania:

  1. Kwestionariusz osobowy
  2. OŚWIADCZENIE do rekrutacji

z up. BURMISTRZA
/-/ Leszek Frąckowiak
SEKRETARZ GMINY

Przemków, 07.09.2021 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych
dla osób uczestniczących w rekrutacji na wolne stanowisko pracy

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.) .) przekazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w Urzędzie Miejskim w Przemkowie:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Przemkowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków (nr tel. 76 8319 210, e-mail: p.info@przemkow.pl)
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@przemkow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
· wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy- podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. i ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.
· przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
a) podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych:
· Dostawcy programów i usług informatycznych.
b) podmioty uprawnione przepisami prawa.
c) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Miejski w Przemkowie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej, niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 5 lat.
6) posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) Przetwarzanie Pani/Pana danych nie wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.
9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.