URZĄD MIEJSKI W PRZEMKOWIE
Plac Wolności 25
59-170 Przemków

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik Referatu Usług Wspólnych
(umowa na zastępstwo)

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
d) posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
e) spełnianie jednego z poniższych warunków:
• ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
• ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
• wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
• posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
b) znajomość przepisów samorządowych i oświatowych,
c) znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach budżetowych,
d) znajomość przepisów płacowych i ZUS,
e) znajomość obsługi programów: Vulcan, Płatnik, SIGID, Lotus Notes,
f) umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych,
g) umiejętność kierowania zespołem oraz umiejętność organizacji pracy swojej i podległego zespołu,
h) sumienność, rzetelność, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
i) dokładność, terminowość wykonywania zadań, samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań bieżących spraw,
j) umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres,
k) co najmniej 3 letni staż w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na pokrewnych stanowiskach
l) prawo jazdy kat. B

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Pełnienie obowiązków Kierownika Referatu Usług Wspólnych zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemkowie w szczególności nadzór nad prawidłową realizacją całości zadań Referatu oraz pełnienie funkcji głównego księgowego obsługiwanych jednostek.
b) Pracownik odpowiada za prowadzenie pełnej księgowości Publicznego Przedszkola nr 2 w Przemkowie w szczególności za:
• Coroczne opracowywanie planu dochodów i wydatków obsługiwanej jednostki
• Dekretowanie dokumentów księgowych oraz sprawdzanie ich pod względem formalno-rachunkowym.
• Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu
• Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów.
• Zgłaszanie na bieżąco do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych osób zatrudnionych, zwalnianych oraz dokonywanie wszelkich zmian i korekt deklaracji ZUS w tym zakresie.
• Naliczanie wypłat wynagrodzeń oraz pozostałych należności dla wszystkich pracowników zatrudnionych w w/w jednostkach oświatowych.
• Sporządzanie miesięcznych deklaracji dotyczących składek ZUS i podatku dochodowego.
• Sporządzanie list płac, RP-7 oraz wydawanie zaświadczeń o zarobkach.
• Bieżące prowadzenie ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych na rzecz w/w jednostki oświatowej.
• Kontrola legalności, celowości oraz gospodarności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu obsługiwanej jednostki.
• Prowadzenie ewidencji syntetyczno-analitycznej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych oraz rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie obsługiwanej jednostki.
• Prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej wydatków i dochodów własnych rozliczanie dokumentów.
• Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej funduszu socjalnego oraz rozliczanie dokumentów.
• Opracowywanie analiz finansowych obsługiwanych jednostek.
• Terminowe, zgodne z przepisami sporządzanie, na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej, sprawozdań finansowych i budżetowych.
• Sporządzanie informacji do sprawozdań statystycznych z zakresu prowadzonych spraw.
c) Współpraca z kadrą kierowniczą obsługiwanych jednostek w zakresie wykonywanych zadań organu prowadzącego.
d) Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej obsługiwanych jednostek w zakresie uprawnień kierownika jednostki.
e) Koordynowanie gospodarki lokalami obsługiwanych jednostek, planowanie zakupów składników majątkowych, organizacja przetargów na zakup materiałów, usług, koordynowanie bieżących remontów i inwestycji.
f) Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych w tym dyżurów związanych z organizacją cyklicznych imprez organizowanych przez Urząd.
g) Organizowanie zastępstw i zastępowanie pracowników referatu podczas ich nieobecności.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przemkowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Informacja o warunkach pracy:
Praca na II piętrze budynku Urzędu. Brak windy. Budynek z podjazdem. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim na parterze budynku, utrudniony dostęp do wyodrębnionego stanowiska pracy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz bezpośrednim kontaktem z klientami Urzędu.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem,
b) życiorys – curriculum vitae,
c) oryginał kwestionariusza osobowego,
d) kopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
e) kopie świadectw bądź dyplomów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
f) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych
h) oświadczenie  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
j)  w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego –  kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, określonego przepisami o służbie cywilnej (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
k)  w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z preferencyjnych zasad zatrudnienia – oświadczenie o niepełnosprawności,
l)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów bieżącego naboru, (przykładowy wzór: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody. Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych, którym jest Burmistrz Przemkowa, przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody
w dowolnej formie i w dowolnym momencie”).
m) fakultatywne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji na wolne stanowiska i organizowane zastępstwa pracowników,
n) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: ESP: /UMPrzemkow/SkrytkaESP w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu tj.:

Urząd Miejski w Przemkowie
Plac Wolności 25
59-170 Przemków

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Kierownik Referatu Usług Wspólnych w terminie do dnia 8 marca 2021 r. do godz. 15.00. W przypadku oferty przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do urzędu.

W przypadku dużej liczby kandydatów w ramach procedury naboru przewiduje się przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego, którego wynik przesądzi o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę kwalifikacyjną zostanie zaproszonych dziesięć osób z najwyższym wynikiem osiągniętym na testach kwalifikacyjnych.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcom.
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Przemkowie jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Informację o wyniku naboru zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /http://umprzemkow.bip.gov.pl// oraz na tablicy informacyjnej.
Burmistrz może w każdym momencie unieważnić nabór.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Oświadczenia

2. Kwestionariusz osobowy

 

z up. BURMISTRZA

Leszek Frąckowiak
SEKRETARZ GMINY

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych
dla osób uczestniczących w rekrutacji na wolne stanowisko pracy

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.) .) przekazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w Urzędzie Miejskim w Przemkowie:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Przemkowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków (nr tel. 76 8319 210, e-mail: p.info@przemkow.pl)
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@przemkow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
· wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy- podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. i ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.
· przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
a) podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych:
· Dostawcy programów i usług informatycznych.
b) podmioty uprawnione przepisami prawa.
c) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Miejski w Przemkowie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej, niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 5 lat.
6) posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) Przetwarzanie Pani/Pana danych nie wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.
9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.