URZĄD MIEJSKI W PRZEMKOWIE
Plac Wolności 25
59-170 Przemków

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej

1. Oferujemy:
a) stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
b) dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę jubileuszową,
c) pracę w stałych godzinach 7:00 – 15:00,
d) udział w szkoleniach/kursach, dofinansowanie do studiów,
e) pakiet socjalny, w tym między innymi: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe
w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe,
f) możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego,
g) dofinansowanie do zakupu okularów.
2. Wymagania niezbędne:
a) doświadczenie zawodowe min. 3 lata pracy przy wykształceniu średnim, w przypadku wykształcenia wyższego staż niewymagany,
b) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia.

3. Wymagania dodatkowe:
a) wykształcenie (charakter lub typ szkoły) – wyższe ekonomiczne lub wyższe administracyjne, profil (specjalność) – rachunkowość, finanse,
b) znajomość i umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów o rachunkowości, o sprawozdawczości budżetowej, o finansach publicznych,
c) umiejętność klasyfikowania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
d) umiejętność prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej, sporządzania sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych,
e) umiejętność rozliczania dotacji i środków pochodzących ze źródeł krajowych i zagranicznych,
f) umiejętność obsługi komputera i programów – WINDOWS, Microsoft Office (Word – edytor tekstów, Excel – arkusz kalkulacyjny),
g) umiejętność pracy w zespole,
h) predyspozycje osobowościowe – dokładność, operatywność, dyspozycyjność, umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, łatwość podejmowania decyzji, odporność na stres.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Zadania główne:

1) Kontrola pod względem zgodności z planem finansowym oraz pod względem formalno – rachunkowym dowodów księgowych Urzędu, ich klasyfikowanie i dekretowanie.
2) Kontrola wstępna i bieżąca dokumentów kasowych.
3) Nadzór nad przestrzeganiem zasad rozliczeń pieniężnych i poprawności raportów kasowych.
4) Kompletowanie i przygotowywanie zadekretowanych dokumentów księgowych do bieżącego ujęcia w księgach rachunkowych.
5) Organizowanie bieżącego ujmowania w księdze głównej zapisów dotyczących zaistniałych operacji gospodarczych.
6) Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji ilościowo-wartościowej pozostałych środków trwałych, ich bieżące i trwałe oznakowanie, opracowywanie planu amortyzacji i naliczanie odpisów amortyzacyjnych na podstawie obowiązujących przepisów i planu amortyzacji.
7) Bieżące monitorowanie terminowego rozliczania nakładów inwestycyjnych, uzgadnianie klasyfikacji i stawki amortyzacyjnej środka trwałego.
8) Prowadzenie ewidencji, sprawozdawczości i rozliczeń finansowych dotacji, środków pozyskanych, w tym pochodzących ze źródeł zagranicznych.
9) Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym rozliczeń dotacji udzielonych z budżetu,
w tym z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
10) Prowadzenie windykacji należności budżetowych wpływających na konto „wydatków” Urzędu.
11) Przeprowadzanie kontroli finansowej w podległych jednostkach.
12) Sporządzanie informacji, analiz, deklaracji i sprawozdań z zakresu wykonywanych czynności.
13) Przygotowywanie pism z zakresu wykonywanych czynności.

b) Zadania okresowe:
1) Sporządzanie sprawozdań okresowych, analiz, zestawień, wymaganych wydruków.
2) Uzgadnianie z odpowiednim kierownikiem Referatu prowadzącego daną inwestycję – kwoty planowanych wydatków na dany rok budżetowy, kwot poniesionych kosztów (co najmniej raz
na kwartał, przed sporządzeniem sprawozdań kwartalnych), klasyfikację budżetową.
3) Kontrola oznakowania środków trwałych i pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo- wartościowej, zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową. Współpraca z pracownikami odpowiedzialnymi materialnie za powierzone mienia w zakresie trwałego oznakowania majątku Urzędu i Gminy.
4) Rozliczanie inwentaryzacji, wyjaśnianie stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych z osobami odpowiedzialnymi za dane składniki majątku oraz ich rozliczanie.
5) Rozliczanie osób odpowiedzialnych materialnie z powierzonego mienia.
6) Weryfikowanie otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych, sprawozdań statystycznych Urzędu.
7) Sporządzanie zbiorczych i skonsolidowanych sprawozdań, informacji, bilansów, rachunków zysków
i strat, zmian w funduszu.
8) Przygotowywanie informacji i materiałów do konstrukcji projektu budżetu gminy na dany rok budżetowy.
9) Opracowywanie projektów dokumentacji wewnętrznej w zakresie realizacji wykonywanych czynności, w tym projektów uchwał, zarządzeń.
10) Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów z zakresu wykonywanych czynności do archiwum zakładowego.
11) Pełnienie dyżurów związanych z organizacją imprez organizowanych przez Urząd lub inne związane z nieprzewidzianymi sytuacjami.

5. Informacja o warunkach zatrudnienia:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przemkowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Informacja o warunkach pracy:
Praca na parterze budynku Urzędu. Budynek z podjazdem. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim na parterze budynku, utrudniony dostęp do wyodrębnionego stanowiska pracy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz bezpośrednim kontaktem z klientami Urzędu.

6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys – curriculum vitae,
c) oryginał kwestionariusza osobowego,
d) kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (poświadczone przez kandydata
za zgodność z oryginałem),
e) kopie świadectw bądź dyplomów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
f) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone przez kandydata
za zgodność z oryginałem),
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych
h) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
j) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, określonego przepisami o służbie cywilnej (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
k) w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z preferencyjnych zasad zatrudnienia – oświadczenie o niepełnosprawności,
l) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów bieżącego naboru, (przykładowy wzór: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody. Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych, którym jest Burmistrz Przemkowa, przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnej formie i w dowolnym momencie”).
m) fakultatywne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji na wolne stanowiska i organizowane zastępstwa pracowników,
n) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: ESP: /UMPrzemkow/SkrytkaESP w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu tj.:

Urząd Miejski w Przemkowie
Plac Wolności 25
59-170 Przemków

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej
w terminie do dnia 31 lipca 2024 r. do godz. 15.00. W przypadku oferty przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do urzędu.

W przypadku dużej liczby kandydatów w ramach procedury naboru przewiduje się przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego, którego wynik przesądzi o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę kwalifikacyjną zostanie zaproszonych dziesięć osób z najwyższym wynikiem osiągniętym na testach kwalifikacyjnych.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcom.
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Przemkowie jest dostępny
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Informację o wyniku naboru zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /http://umprzemkow.bip.gov.pl// oraz na tablicy informacyjnej.

Burmistrz może w każdym momencie unieważnić nabór.

Przemków, 11.07.2024 r.

                                                                    ZASTĘPCA BURMISTRZA
/-/ Magdalena Kania

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Oświadczenia do rekrutacji
  2. Kwestionariusz kandydata

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych
dla osób uczestniczących w rekrutacji na wolne stanowisko pracy

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.) .) przekazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w Urzędzie Miejskim w Przemkowie:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Przemkowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków (nr tel. 76 8319 210, e-mail: p.info@przemkow.pl)
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@przemkow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
· wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia,
w tym przede wszystkim Kodeksu pracy- podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. i ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.
· przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
a) podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych:
· Dostawcy programów i usług informatycznych.
b) podmioty uprawnione przepisami prawa.
c) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Miejski w Przemkowie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej, niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 5 lat.
6) posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) Przetwarzanie Pani/Pana danych nie wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.
9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.